تبیان، دستیار زندگی
قطار موج یا موج رونده
قطار موج یا موج رونده
قطار موج یا موج رونده
ازاتصال چند تپ متوالی و انتشار آن ها قطارموج یا موج رونده به وجودمی آید. مثلا هرگاه به یك طناب كشیده شده چندضربه متوالی بزنیم، در طول آن قطار موج ایجاد می شود. یا اگر ضربات آرام و متوالی به سطح آب بزنیم، در سطح آن امواج رونده به وجودمی آید....
موج چیست؟
موج چیست؟
موج چیست؟
به هرمحیطی كه مثل كش یا فنرخاصیت ارتجاعی داشته باشد، محیط كشسان می گویند. در واقع محیط كشسان به گونه ای است كه هرگاه درآن اختلال یا تغییرشكلی ایجاد كرده و محیط را به حال خود رها كنیم، نیروهای كشسانی ایجاد شده است....
اشعه گاما
اشعه گاما
اشعه گاما
اشعه گاما كوتاه ترین طولِ موج و بیشترین انرژی را در طیف امواج الكترومغناطیس دارد. ...
اشعه X
اشعه X
اشعه X
وقتی طولِ موج امواج الكترومغناطیس كم می شود انرژی آن افزایش می یابد. ...
چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می شود؟
چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می شود؟
چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می شود؟
اگرچه تصویر برداری نور مرئی به خوبی ابرها را از خشكی متمایز می كند اما جزئیات بیشتری در تصویر برداری فروسرخ وجود دارد. بر این اساس بهتر می توان ساختار ابرها را شناسایی نمود. ...
فروسرخ
فروسرخ
فروسرخ
نور فروسرخ در محدود نور مرئی ماكروویو از طیف امواج الكترومغناطیس قرار دارد. ...