تبیان، دستیار زندگی
قطار موج یا موج رونده
قطار موج یا موج رونده
قطار موج یا موج رونده
ازاتصال چند تپ متوالی و انتشار آن ها قطارموج یا موج رونده به وجودمی آید. مثلا هرگاه به یك طناب كشیده شده چندضربه متوالی بزنیم، در طول آن قطار موج ایجاد می شود. یا اگر ضربات آرام و متوالی به سطح آب بزنیم، در سطح آن امواج رونده به وجودمی آید....
موج چیست؟
موج چیست؟
موج چیست؟
به هرمحیطی كه مثل كش یا فنرخاصیت ارتجاعی داشته باشد، محیط كشسان می گویند. در واقع محیط كشسان به گونه ای است كه هرگاه درآن اختلال یا تغییرشكلی ایجاد كرده و محیط را به حال خود رها كنیم، نیروهای كشسانی ایجاد شده است....
چگونه می توانیم به كمك اشعه گاما ببینیم؟
چگونه می توانیم به كمك اشعه گاما ببینیم؟
چگونه می توانیم به كمك اشعه گاما ببینیم؟
اخترشناسی اشعه گاما رشد آنچنانی نیافت تا اینكه آشكارسازهای آن در قسمتهای بالایی جو قرار گرفتند. ...
اشعه گاما
اشعه گاما
اشعه گاما
اشعه گاما كوتاه ترین طولِ موج و بیشترین انرژی را در طیف امواج الكترومغناطیس دارد. ...
اشعه X چه چیزی به ما نشان می دهد؟
اشعه X چه چیزی به ما نشان می دهد؟
اشعه X چه چیزی به ما نشان می دهد؟
بسیاری از اجسام در فضا اشعه X گسیل می كنند، سیاه چاله ها، ستاره های نوترونی، باقی مانده اَبر نواختر، ستارگان، خورشید و حتی بعضی شهاب ها! ...
چگونه ما می توانیم توسط اشعه X ببینیم؟
چگونه ما می توانیم توسط اشعه X ببینیم؟
چگونه ما می توانیم توسط اشعه X ببینیم؟
دیدن با اشعه X شبیه چیست؟ خوب ما قادر نیستیم تا داخل لباس های مردم را ببینیم اما اهمیت ندارد، ما به كمك اشعه X می توانیم این مشكل را حل كنیم. ...
اشعه X
اشعه X
اشعه X
وقتی طولِ موج امواج الكترومغناطیس كم می شود انرژی آن افزایش می یابد. ...
نور فرابنفش چه چیزی به ما نشان می دهد؟
نور فرابنفش چه چیزی به ما نشان می دهد؟
نور فرابنفش چه چیزی به ما نشان می دهد؟
ما می توانیم ستارگان و كهكشان ها را به كمك نور فرابنفشی كه تابش می كنند مورد مطالعه قرار دهیم. ...
چگونه ما به كمك فرابنفش می بینیم؟
چگونه ما به كمك فرابنفش می بینیم؟
چگونه ما به كمك فرابنفش می بینیم؟
این موضوع خیلی خوب است كه ما در مقابل اشعه فرابنفش محافظت شده ایم. ولی این امر برای دانشمندان بد است. ...
امواج فرابنفش
امواج فرابنفش
امواج فرابنفش
نور فرابنفش طولِ موج كوتاهتری نسبت به نور مرئی دارد. ...
نور مرئی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
نور مرئی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
نور مرئی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
این واقعیت دارد كه ما نسبت به بسیاری از طولِ موج های نور كور هستیم. این امر باعث می شود كه ما برای مطالعه زمین و كائنات از وسایلی بهره بگیریم. ...
چگونه ما به كمك نور مرئی می بینیم؟
چگونه ما به كمك نور مرئی می بینیم؟
چگونه ما به كمك نور مرئی می بینیم؟
عصب های واقع در شبكیه چشم گیرنده های امواج نور مرئی هستند. خورشید چشمه طبیعی برای نور مرئی است چشمان ما انعكاس نور از اجسام را می بیند. ...
امواج نور مرئی
امواج نور مرئی
امواج نور مرئی
امواج نور مرئی تنها امواج الكترومغناطیسی هستند كه ما می توانیم ببینیم. ...
چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می شود؟
چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می شود؟
چرا امواج فروسرخ برای تصویر برداری زمین استفاده می شود؟
اگرچه تصویر برداری نور مرئی به خوبی ابرها را از خشكی متمایز می كند اما جزئیات بیشتری در تصویر برداری فروسرخ وجود دارد. بر این اساس بهتر می توان ساختار ابرها را شناسایی نمود. ...
فروسرخ
فروسرخ
فروسرخ
نور فروسرخ در محدود نور مرئی ماكروویو از طیف امواج الكترومغناطیس قرار دارد. ...
ماكروویو چه چیزی به ما نشان می دهد؟
ماكروویو چه چیزی به ما نشان می دهد؟
ماكروویو چه چیزی به ما نشان می دهد؟
ازآنجاكه ماكروویو می تواند از مه، ابر بارانی، برف، باران و دود عبور كند بنابراین در آسمان می توان به كمك آن زمین را مشاهده كرد. ...
چگونه می توانیم به كمك امواج ماكروویو ببینیم؟
چگونه می توانیم به كمك امواج ماكروویو ببینیم؟
چگونه می توانیم به كمك امواج ماكروویو ببینیم؟
ازآنجاكه در رادار امواج رادیویی ارسال شده و بر اساس بازتاب آن توسط اجسام، تحلیل ها صورت می گیرد بنابراین یك وسیله سنجش از راه دور فعّال است. ...
ماكروویو
ماكروویو
ماكروویو
امواج ماكروویو طولِ موجی در حد چند سانتی متر دارند. ...
امواج رادیویی چه چیزی به ما نشان می دهند؟
امواج رادیویی چه چیزی به ما نشان می دهند؟
امواج رادیویی چه چیزی به ما نشان می دهند؟
بسیاری از اجرام نجومی امواج رادیویی صادر می كنند، موضوعی كه تا سال 1932ناشناخته بود. از آن به بعد اخترشناسان سیستم های پیچیده ای را طرح ریزی كردند . ...
امواج رادیویی
امواج رادیویی
امواج رادیویی
امواج رادیویی بیشترین طولِ موج را در طیف الكترومغناطیس دارند. ...