• قطار موج یا موج رونده
 • ازاتصال چند تپ متوالی و انتشار آن ها قطارموج یا موج رونده به وجودمی آید. مثلا هرگاه به یك طناب كشیده شده چندضربه متوالی بزنیم، در طول آن قطار موج ایجاد می شود. یا اگر ضربات آرام و متوالی به سطح آب بزنیم، در سطح آن امواج رونده به وجودمی آید....
 • موج چیست؟
 • به هرمحیطی كه مثل كش یا فنرخاصیت ارتجاعی داشته باشد، محیط كشسان می گویند. در واقع محیط كشسان به گونه ای است كه هرگاه درآن اختلال یا تغییرشكلی ایجاد كرده و محیط را به حال خود رها كنیم، نیروهای كشسانی ایجاد شده است....
 • اشعه گاما
 • اشعه گاما كوتاه ترین طولِ موج و بیشترین انرژی را در طیف امواج الكترومغناطیس دارد. ...
 • اشعه X چه چیزی به ما نشان می دهد؟
 • بسیاری از اجسام در فضا اشعه X گسیل می كنند، سیاه چاله ها، ستاره های نوترونی، باقی مانده اَبر نواختر، ستارگان، خورشید و حتی بعضی شهاب ها! ...
 • اشعه X
 • وقتی طولِ موج امواج الكترومغناطیس كم می شود انرژی آن افزایش می یابد. ...
 • امواج فرابنفش
 • نور فرابنفش طولِ موج كوتاهتری نسبت به نور مرئی دارد. ...
 • چگونه ما به كمك نور مرئی می بینیم؟
 • عصب های واقع در شبكیه چشم گیرنده های امواج نور مرئی هستند. خورشید چشمه طبیعی برای نور مرئی است چشمان ما انعكاس نور از اجسام را می بیند. ...
 • امواج نور مرئی
 • امواج نور مرئی تنها امواج الكترومغناطیسی هستند كه ما می توانیم ببینیم. ...
 • فروسرخ
 • نور فروسرخ در محدود نور مرئی ماكروویو از طیف امواج الكترومغناطیس قرار دارد. ...
 • ماكروویو
 • امواج ماكروویو طولِ موجی در حد چند سانتی متر دارند. ...
 • امواج رادیویی
 • امواج رادیویی بیشترین طولِ موج را در طیف الكترومغناطیس دارند. ...
 • طیف امواج الكترومغناطیس
 • وقتی شما تلویزیون نگاه می كنید یا رادیو گوش می دهید یا ناهارتان را در اجاق ماكروویو می پزید در حقیقت از امواج الكترومغناطیس استفاده می كنید. ...
 • پراش
 • امواج همانند اجسام متحرّك می توانند انرژی حمل كنند. اما امواج به شكل متفاوتی انرژی را به ما می رسانند. ...
 • تحلیل ریاضی آزمایش یانگ
 • برای تعیین موقعیت نوارهای روشن به این نكته توجّه داشته باشید كه تصویر زیر در مقیاس صحیح رسم نشده است. ...
 • تحلیل مفهومی آزمایش یانگ
 • نور تك رنگی را در نظر بگیرید كه به دو شكاف باریك بتابد. بر اثر پراش امواجی كه از دو شكاف خارج می شوند پراكنده (و پخش) می شوند. ...
 • آزمایش یانگ
 • در سال ١٨٠١، توماس یانگ - دانشمند انگلیسی- مدرك و شاهد قانع كننده ای در مورد ماهیت موجی نور ارائه كرد و حتی توانست طولِ موج نور مرئی را اندازه گیری كند. ...
 • قطبش
 • نور متشكل از میدان های متعامد الكتریكی و مغناطیسی است كه در جهات اتفاقی در حال نوسانند. ...
 • نور به عنوان امواج الكترومغناطیسی
 • سال قبل از نظریه ماكسول، این موضوع نشان داده شد كه نور شبیه موج 60رفتار می كند. اما هیچ كس نمی دانست كه نور چه موجی است. به عبارتی كسی نمی دانست كه چه چیز در موج نور نوسان می كند؟
 • معادلات ماكسول
 • مراحل اوّلیه مطالعاتی الكتریسیته و مغناطیسی، كه توسط دانشمندانی همچون كولن، آمپر، اورستد و دیگران انجام شد، بر اساس مفهوم میدان الكتریكی و مغناطیسی نبود. ...
 • سرعت امواج الكترومغناطیس
 • تاكنون با امواج الكترومغناطیس آشنا شده اید. شاید از خود بپرسید این امواج .....با چه سرعتی منتشر می شوند؟
 • تولید امواج الكترومغناطیس
 • هنگامی كه ماكسول با معادلاتش كار می كرد دریافت كه این فرآیند پی در پی در تغییر میدان های الكتریكی و مغناطیسی می تواند باعث ایجاد موجی از میدان های الكتریكی و مغناطیسی شود .....
 • امواج الكترومغناطیس
 • این قوانین بنیادی هستند به همان شكل كه قوانین سه گانه نیوتن و قانون گرانش عام برای دانش مكانیك بنیادی اند. ....
 • کاربردهای فراصوت
 • در دستگاه بُخور امواج فراصوت به بخش كوچكی از ظرف آب منتقل شده و باعث لرزش مولكول های آب می شوند. ...
 • كاربردهای فراصوت(سونار)
 • از سونار برای كشف اجسام در زیر آب نیز استفاده می شود بسیاری از ماهیگیران برای شناسایی محل تجمع ماهی ها از سونار بهره می گیرند. .....
 • حسّاسیّت شنوایی
 • همانطور كه ملاحظه می كنید اگر چه شدّت صدای تولید شده یكی است ولی گوش ما برخی بسامد ها را بلندتر می شنود. به عبارتی به آنها حسّاس تر است. .....
 • دیوارِصوتی
 • اصطلاح دیوارِصوتی در پروازهایی استفاده می شود كه هواپیما در نزدیكی سرعت صوت حركت می كند .....
 • ماخ
 • یك ماخ معادل سرعت صوت (در دمای مشخص) می باشد. ...
 • سونار در حیوانات
 • خفّاش از پدیده دوپلر نیز استفاده می كند. بدین ترتیب كه امواج سونار در برخورد با بال شكار با تغییر بسامد باز می تابد و خفّاش از روی تغییر بسامد امواج ارسالی و بازتابی درمی یابد كه آیا شكار به سمت وی در حال حركت است یا از وی دور می گردد. ...
 • نگسراد
 • نگسراد به معنی نسل جدید رادارهای هواشناسی است و چنین وسیله ای برای سنجش و پیش بینی وقوع تغییرات ناگهانی آب و هوا (مثل توفان، گردباد) بكار می رود. ...
 • سنجش سرعت خون
 • پدیده دوپلر كاربردهای پزشكی جالبی دارد. در تصویر زیر دستگاه مولد و گیرنده صوت را می بینید كه در مجاورت رگ قرار دارد. ..
 • دو حالت پدیده دوپلر
 • همانطور كه از تصویر زیر نیز استنباط می كنید شكل موج ها در راستای حركت به هم نزدیك و جمع شده اند. ...
 • پدیده دوپلر
 • به نظر شما آنچه كه می شنویم لزوماً همان چیزی است كه به صدا درآمده است؟ ....