تبیان، دستیار زندگی

استخوان بندی (اسکلت) بدن انسان

(آموزش علوم به روش ساختار گرایی) پایه: چهارم دبستان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محبوبه همت - مر کز یادگیری تبیان
استخوان بندی (اسکلت) بدن انسان
اهداف یادگیری:
انتظار می رود هر دانش آموز در فرایند آموزش به این اهداف برسد:

       1. یا قسمت های مختلف اسکلت بدن انسان آشنا شود.

       2. به نقش هر قسمت از اسکلت، در ایجاد حرکت در بدن اشاره کند.

       3. به مطالعه و گفت و گو درباره نقش اندام های حرکتی خود علاقه مند شود.

        4. در مراقبت از اندام های حرکتی خود کوشا باشد.


 ابزار مورد نیاز:
مدل اسکلت بدن انسان- پوستر اسکلت بدن- انسان- فیلم درباره اسکلت بدن انسان کتاب هایی در مورد استخوان بندی بدن انسان مانند کتاب «اگر بدن ما استخوان بندی نداشت» از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی

مراحل /اقداماتفعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
درگیر کردنمعلم تصاویر اسکلت مهره داران گوناگون را به کلاس می آورد و از دانش آموزان می خواهد قسمتهای مختلف اسکلت را نشان دهند.
معلم از دانش آموزان می پرسد: اگر بدن ما استخوان بندی نداشت، چه می شد؟
دانش آموزان ضمن مشاهده تصاویر اسکلت مهره داران قسمتهای مختلف هر اسکلت را شناسایی می کنند.
دانش آموزان درباره موضوع سؤال فکر می کنند و سعی می کنند تصور خود را از انسان بدون اسکلت بسازند.
کاوشمعلم از بچه های می خواهد در گروه درباره سؤال فکر کرده و سپس نتیجه را با رسم شکل نشان دهند.بچه ها با هم فکری با دوستان شان، تصویری از انسان بدون اسکلت رسم می کنند.
توصیفمعلم از بچه ها می خواهد توضیح دهند که انسان بدون اسکلت چه توانایی های حرکتی دارد؟بچه ها با زبان خودشان درباره انسانی که اسکلت ندارد صحبت می کنند وبه سؤال معلم پاسخ می دهند.
درگیر کردنمعلم این بار می پرسد: اگر بدن ما فقط استخوان سر و صورت و گردن داشت، چه می شد؟بچه ها به فکر کردن درباره موضوع می پردازند.
کاوشمعلم بچه ها را تشویق می کند که با رسم شکل به سؤال پاسخ ندهند.بچه ها مشورت کرده و حاصل فکر خود را رسم می کنند.
توصیفمعلم از بچه ها می خواهد توضیح دهند که انسانی که فقط استخوان سر و صورت و گردن دارد چه توانایی های حرکتی دارد؟
معلم مرتباً مراحل درگیر کردن، کاوش و توصیف را با سایر اندام های اسکلت طی می کند و هر بار با اضافه کردن یک قسمت از اسکلت، توانایی های حرکتی جدید انسان را مورد بررسی و پرسش از دانش آموزان قرار می دهد.
اندام هایی که تک تک اضافه می شوند عبارتند از:
استخوان شانه و سینه و کمر،استخوان لگن، استخوان دست، ، استخوان ران و زانو، استخوان ساق، استخوان پا
معلم از بچه ها می خواهد توضیح دهند که انسانی که فقط استخوان سر و صورت و گردن دارد چه توانایی های حرکتی دارد؟
معلم مرتباً مراحل درگیر کردن، کاوش و توصیف را با سایر اندام های اسکلت طی می کند و هر بار با اضافه کردن یک قسمت از اسکلت، توانایی های حرکتی جدید انسان را مورد بررسی و پرسش از دانش آموزان قرار می دهد.
اندام هایی که تک تک اضافه می شوند عبارتند از:
استخوان شانه و سینه و کمر،استخوان لگن، استخوان دست، استخوان ران و زانو، استخوان ساق، استخوان پا
شرح و بسطمعلم کتاب هایی در زمینه اسکلت بدن انسان در اختیار دانش آموزان قرار می دهد، پوستر و مدل اسکلت را به دانش آموزان نشان می دهد . همچنین فیلم در رابطه با اهمیت اسکلت در بدن انسان به نمایش می گذارد و از دانش آموزان می خواهد اطلاعات خود را برای پاسخ به سؤالات طرح شده در مراحل توصیف به کار ببرند.دانش آموزان با استفاده از منابع مختلف مانند فیلم، پوستر، مدل اسکلت، کتاب ها و ... اطلاعات جدید کسب کرده و از آنها برای پاسخ به سؤالات مطرح شده در مراحل قبل استفاده می کنند.
ارزشیابیمعلم از هر گروه می خواهد گزارش کاملی از قسمت های مختلف اسکلت و نقش هر یک در ایجاد حرکت بدن در کلاس ارائه دهد و به این وسیله، فعالیت های خود را مورد ارزیابی معلم و سایر هم کلاسی ها قرار دهد.دانش آموزان نتایج و یافته های خود از مطالعات را به کلاس ارائه می دهند و ارزیابی معلم و سایر گروه ها را از فعالیت خود دریافت می کنند.

مطالب مرتبط:

ساختمان بدن موجودات زنده
استخوان بندی
ساختمان استخوان