تبیان، دستیار زندگی
در شکل های زیر نقطه A را حرکت دهید. آیا زاویه های مشخص شده در هر شکل مساویند؟. . .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زاویه

زاویه

موضوع:

زاویه های متقابل به رأس

شرح فعالیت:

در شکل های زیر نقطه A را حرکت دهید. آیا زاویه های مشخص شده در هر شکل مساویند؟

در کدام شکل ( ها ) رأس زاویه های مساوی بر هم منطبق است؟

در کدام شکل ( ها ) علاوه بر شرط فوق یک ضلع دو زاویه هم در امتداد یکدیگرند؟

در کدام شکل ( ها ) دو زاویه، هم رأس مشترک دارند و هم هر دو ضلعشان در امتداد هم است؟

نام این دو زاویه چیست؟

راهنمایی

گروه مدرسه اینترنتی تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی