‌‌ در آفیس یكی از نشانه های كاربران حرفه ای عملكرد سریع آنها توسط كلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این كلیدهای میانبر را برای سهولت كار كاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی كلیدهای میانب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی كلیه كلیدهای میانبر در آفیس

یكی از نشانه های كاربران حرفه ای عملكرد سریع آنها توسط كلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این كلیدهای میانبر را برای سهولت كار كاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی كلیدهای میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس برای برنامه هایExcel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملكرد هر یك بپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی كنید این كلیدها را به خاطر بسپرید.


كلیدهای عمومی

ایجاد یك سند جدید:Ctrl+N

فراخوانی یك سند متفاوت:Ctrl+O

حركت میان سندهای باز:Ctrl+F6

ذخیره سازی یك سند:Ctrl+S

چاپ یك سند:Ctrl+P

بستن یك سند:Ctrl+W


كلیدهای میانبر حركت در سند

یك كلمه:جهت نمای راست +Ctrl وجهت نمای چپ+Ctrl

یك پاراگراف:جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین+Ctrl

یك صفحه كامل به بالا:Page up

یك صفحه كامل به پایین:Page down

ابتدای سطر:Home

انتهای سطر:End

ابتدای یك سند:Ctrl+Home

انتهای یك سند:Ctrl+End

یك سطر بالا:كلید جهت نمای بالا

یك سطر پایین:كلید جهت نمای پایین

یك كاراكتر به سمت راست یا چپ:كلیدجهت نمای راست یا چپ

حذف كلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مكان نما:Ctrl+Del

حذف كلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مكان نما:Ctrl+Backspace

حركت مكان نما به بالای صفحه نمایش:Ctrl+Page up

حركت مكان نما به پایین صفحه نمایش:Ctrl+Page down


كلید های میانبر كار با متن

انتخاب كاراكتر سمت راستی اشاره گر:كلیدجهت نمای راست+Shift

انتخاب كاراكتر سمت چپی اشاره گر:كلیدجهت نمای چپ+Shift

انتخاب یك واژه:كلیدجهت نمای راست+Shift+‍Ctrl

انتخاب یك سطر:Shift+End

انتخاب یك پاراگراف:كلید جهت نمای پایین+Shift+‍Ctrl

اتنخاب تمام سند:Ctrl+A

رفتن به یك صفحه مشخص:Ctrl+G


كلید های میانبر ویرایش متن

حذف كاراكتر قبلی اشاره گر:Backspace

حذف كاراكتر كه اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی كه انتخاب شده است:Delete

حذف واژه قبلی اشاره گر:Ctrl+ Backspace

حذف كاراكتر بعدی اشاره گر:Ctrl+Delet

كپی و حذف متن انتخاب شده:Ctrl+X

كپی گرفتن از متن انتخاب شده:Ctrl+C

الصاق متن كپی شده:Ctrl+V

بررسی املایی یك سند:F7

یافتن متن در سند:Ctrl+F

جایگزینی متن در سند:Ctrl+H

عملUndo:Ctrl+Z

عملRedo:Ctrl+Y

پایان سطر و انتقال به سطر بعدی:Enter

حركت به سمت پایین درTab :Outline

درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی:Tab

حذف یا افزودن سطر جاری:Ctrl+0


كلیدهای میان بر قالب بندی متن

تغییر قلم:F+Shift+‍Ctrl

تغییر اندازه قلم:P+Shift+‍Ctrl

پررنگ كردن قلم:B+‍Ctrl

ایتالیك كردن قلم:I+‍Ctrl

زیر خط دار كردن قلم:U+‍Ctrl

دو زیر خط دار كردن قلم:D+Shift+‍Ctrl

حذف قالب بندی كاراكتر:Space Bar+‍Ctrl

فضای خطوط تنها پاراگراف:1+‍Ctrl

فضای دو برابر خطوط پاراگراف:2+‍Ctrl

فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف:5+‍Ctrl

تراز بندی وسط پاراگراف:E+‍Ctrl

تراز بندی چپ پاراگراف:L+‍Ctrl

تراز بندی راست پاراگراف:R+‍Ctrl

تراز بندی از دو طرف پاراگراف:J+‍Ctrl

برجسته كردن پاراگراف از چپ:M+‍Ctrl

برجسته كردن پاراگراف ازراست:M+shift+‍Ctrl

حذف قالب بندی پاراگراف:Q+‍Ctrl

به روز رسانی فیلدها:F9

تغییر روش نمایش فیلد منتخب:Shift+F9

تغییر روش تمام فیلدهای سند:Alt+F9

كاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یك رقم:[+Ctrlا]

تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی:<+Ctrl+Shiftا>

تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعكس:D+Shift+‍Ctrl

تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعكس:=+Ctrl

تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعكس:=+Ctrl+Shift

تبدیل ابتدای كلمات به حروف كوچك یا بزرگ:AK+shift+‍Ctrl

تغییر قلم جاری:F+Shift+‍Ctrl

تغییر قلم جاری:F+Shift+‍Ctrl

تغییر اندازه قلم جاری:F3+SHIFT

ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی:P+Shift+‍Ctrl

حذف تو رفتگی سطر بعدی:T+‍Ctrl

حذف تو رفتگی سطر دوم:T+Shift+‍Ctrl

انتخاب همه سند:A+‍Ctrl

درج یك شكستگی سطری:Enter+Shift

انتقال به سطر یا صفحه بعدی:Ctrl+Enter

اشكار یا پنهان نمودن علایم:H+Shift+‍Ctrl


كلیدهای میان بر صدا

خاموش/روشن نمودن میكروفن:Win key+V

انتقال بین دو حالت دیكته و فرمان صوتی:Win key+T

فعال كردن حالت تصحیح:Win key+C


كلیدهای میان بر منوها

فعال شدن اولین عنوان نوار منو:ALT

فعال شدن منویAlt + F :File

فعال شدن منویAlt + E:Edit

فعال شدن منویAlt + V:View

فعال شدن منویAlt + I:Insert

فعال شدن منویAlt + O:Format

فعال شدن منویAlt + T:Tools

فعال شدن منویAlt + A:Table

فعال شدن منویAlt + W:Windows

فعال شدن منویAlt + H:Help

منبع : ترفندستان


مطالب مرتبط :

1.ترفند: استفاده حرفه‌ای تر از كی‌برد

2.7ترفند مفید در نرم افزار WORD

3.فایل‌های PDFرا به حرف درآورید!

4.ترفند :حذف كلماتی كه قبلا جستجو كرده اید