در زلزله بزرگ هانشین آواجی در سال 1995 ، بیش از 80% تلفات مردمی در اثر خراب شدن خانه هایشان بود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایمنی در شهر

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن - جلسه سوم

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی 

آشنایی دانش آموزان با لزوم شناخت و پیشگیری از حوادث در مقابل زلزله


زمان عملیاتی 

20 دقیقه


وسایل لازم 

نقشه ی شهر- نقشه ی گسل های شهر


روند کار

تکالیف جلسه ی قبل را با دانش آموزان مرور کنید. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، دانش آموزان باید بتوانند مناطق زلزله خیز را در ایران به طور تقریبی شناسایی کنند.

در این جلسه درباره ی گام های لازم برای کاهش حوادث و خسارات زلزله با دانش آموزان صحبت کنید.

خوب است یادآوریی از بحثی که در جلسه ی اول داشتید با عنوان بلا یا حادثه، در اینجا داشته باشید. به دانش آموزان بگویید که وقوع حوادثی مانند زلزله، اجتناب ناپذیر است ولی به سلامت گذراندن آن کاملا امکان پذیر است. از آنها بپرسید تدابیر و فعالیت هایی که برای کاهش خسارات ناشی از حادثه، اندیشیده شده است. ( به طور فردی یا در سطح خانه و اجتماع) تاکنون چه بوده است؟ احتمالا پاسخ های زیادی دریافت نخواهید کرد.

از آنها سوال کنید که به نظرشان خانواده ها و اطرافیان چه جوابی برای سوال دارند؟


تکلیف:

دانش آموزان می بایست با تعدادی از افراد خانواده و آشنایان، مصاحبه ای انجام دهند و سوال بالا را با آنها مطرح کنند. سپس اطلاعات جمع آوری شده را جمع بندی کرده و به شما تحویل دهند.


اطلاعات :
مدیریت بحران چهار مرحله دارد :

کاهش خطرات، آمادگی، پاسخ و بازیافت / بازسازی.

کاهش خطرات و آمادگی مراحلی هستند که قبل از وقوع حادثه انجام می پذیرند و پاسخ و بازیافت /بازسازی مراحل پس از وقوع حادثه هستند.

کاهش خطر به منظور آن است که هیچ خسارتی به بار نیاید. آمادگی به معنی آن است که برای زمانی که مردم خسارت می بینند چیزهایی از قبل آماده کرده باشیم. پاسخ به معنی تخلیه افراد یا نجات آن ها در هنگام وقوع حادثه است.

 بازیافت / بازسازی به معنای ساخت مجدد و یا بهبود محیط زیست اجتماعی و طبیعی نسبت به قبل از حادثه است.

 

در زلزله بزرگ هانشین آواجی در سال 1995، بیش از 80% تلفات مردمی در اثر خراب شدن خانه هایشان بود. علت تلف شدن مردم در آتش سوزی ها این بود که نمی توانستند آن ها را از زیر آوار نجات دهند. بنابراین خانه های مستحکم در برابر زلزله مهم ترین عامل کاهش خسارات است.

ساختن خانه های مستحکم در برابر زلزله کاهش خطر نام دارد. در این زلزله بسیاری از مردم توسط همسایگان خود نجات یافتند. تقریبا 60% تلفات در 15 دقیقه اول پس از وقوع زلزله بود. توسعه سیستم اجتماعی برای نجات حادثه دیدگاه نیز موجب کاهش خسارات می شود و آمادگی نام دارد.

با درسی که از زلزله بزرگ هانشین آواجی گرفته شد، کارهای قبل از وقوع زلزله ( کاهش خطرات و آمادگی ) بسیار مهم هستند و مسئله کاهش خطرات باید بیش از مراحل دیگر مدیریت بحران در جامعه جدی تلقی شود.

آموزش فعلی برای مقابله با حوادث در ژاپن شامل آموزش تخلیه افراد و یا آموزش نجات است. این مرحله پاسخ نام دارد. اطلاعاتی که در این مورد از رسانه ها داده می شود بیشتر راجع به کیف زلزله یا آموزش نجات است. بنابراین فقدان آگاهی و تاکید بر کاهش خطرات قبل از وقوع زلزله در جامعه احساس می شود.
 

ما در این پروژه سعی داریم دانش آموزان را با این مراحل آشنا کنیم.

برای دانش آموزان توضیح دهید که اولین مرحله شناسایی درست محل زندگی است: کجای شهر نا امن تر است؟

 

فعالیت:

برای گرفتن نقشه ی گسل ها، می توان به شهرداری مراجعه کرد.

مثال: دانش آموزان مدرسه ی صبا در شهر تهران، یک نقشه ی شهر تهران را که جزئیات خیابان ها و کوچه ها در آن نشان داده شده بود تهیه کردند و با مقداری گل رس، گسل ها را روی نقشه علامت گذاری کردند و برای چند روز روی میزی که مربوط به پروژه شان بود نمایش دادند.

 

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: میرعشقی - تنظیم: داودی

 

 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه اول

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه  دوم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه سوم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه چهارم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه پنجم و ششم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هفتم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هشتم