تبیان، دستیار زندگی

اﺛﺮات دﻣﺎ روی ﻗﺪرت آﻫﻨﺮﺑﺎ، دستاورد تقدیری دبستان غیردولتی واله در بخش غرفه

اﺛﺮات دﻣﺎ روی ﻗﺪرت آﻫﻨﺮﺑﺎ، دستاورد تقدیری دبستان غیردولتی واله در بخش غرفه
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 اﺛﺮات دﻣﺎ روی ﻗﺪرت آﻫﻨﺮﺑﺎ، دستاورد تقدیری دبستان غیردولتی واله در بخش غرفه
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 162 گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
مقطع: ﭼﻬﺎﺭﻡ دﺑﺴﺘﺎﻥ
موضوع: اﺛﺮات دﻣﺎ روی ﻗﺪرت آﻫﻨﺮﺑﺎ
نام مدرسه: دﺑﺴﺘﺎﻥ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﻟﻪ
نام استاد: خانم ﺧﺪاﯾﯽ
دانش آموزان: ﺗﯿﻨﺎ ﮔﺮداﻧﻪ، دﯾﻨﺎ اﻟﻬﯿﺎﺭی، ﺭوژاﻥ ﯾﺘﯽ، ﮐﯿﺎﻧﺎ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ، ﻧﻮﺷﺎ ﻧﻮﺭﺯاد

مقدمه:
ﺍﻧﺴﺎن های ﺍوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺍی ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن، دﻧﺒﺎل ﺍﺑﺰﺍری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ در ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت طبیعی، به رﺍﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ سنگ ها و ﺍﺑﺰﺍر ﺑه دست آﻣﺪه ﺍز سنگ ها ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﺍز ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺸﺮ در ﺍﯾﻦ رﺍﺳﺘﺎ ﺑﻮده ﺍست.   

ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن، انسان ها ﺑﻪ سنگ هایی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ قابلیت ﺟﺬﺏ ﺍﺑﺰﺍر ﺍز ﺟﻨﺲ آﻫﻦ رﺍ دﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ به نام آﻫﻨﺮﺑﺎ ﯾﺎ مگنت ﻣﻌﺮوﻑ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز آﻫﻨﺮﺑﺎ راه های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﺍ آزﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﻮﺍﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ.

آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺍز دو ﺑﺨﺶ آﻫﻦ و رﺑﺎ ﮐﻪ ﺍز ﻓﻌﻞ رﺑﻮدن ﺍست، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺍست.کاربرد وﺍژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻨﺮﺑﺎ و‌‌ ﮐﻬﺮﺑﺎ در ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دﺍرد.

 در وﺍﻗﻊ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺍی است ﮐﻪ ﺑﺎ دﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫﻤﺴﻮ در ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﺟﻨﺲ آﻫﻦ و ﯾﺎ ﺍﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍص ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻫﻦ دﺍرﻧﺪ رﺍ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬﺏ ﮐﻨﺪ.

دﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وضعیت ﭼﯿﺪﻣﺎن اتم های دﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍست. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺍز ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و مثبت ذرﺍت ﻣﻮﺟﻮد در دﺍﺧﻞ ﺍﺗﻢ ﻫﺎی ﺍﺟﺴﺎم و ﺗﻐﯿﯿﺮ جهت ﺍﯾﻦ ذرﺍت، ﮐﺸﺶ و رﺍﻧﺶ ﺟﺴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎد می گردد.

ﺗﻼش ﺟﺪی ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﻗﺪرت ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮﺍد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﺪ ﺍز ﮐﺸﻒ آن ﺍﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻣﺜﺎل در ﻗﺮن هجدهم ﺑﺎ ﺍدﻏﺎم ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺍد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﺪﺳت آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دﺍرد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍورﺳت در ﺳﺎل 1820 ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﺍز آن زﻣﺎن پیشرفت ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﺍﺳﺘﻮرﮔﻦ دﺍﻧﺶ ﺧﻮد رﺍ ﺑﺎ موفقیت ﺑﺮﺍی ﺳﺎختن ﺍوﻟﯿﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎل 1825 به کار ﺑﺮد. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ دﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍن زﯾﺎدی ﺍز ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺎوس، ﻣﺎﮐﺴﻮل و ﻓﺎرﺍدی ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺍز دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ درس ﻣﻮﺍد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ فیزیک دانان ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ نسبت دﺍده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻫﻨﺮﺑﺎ
اﻧﺴﺎن های اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن، دﻧﺒﺎل اﺑﺰاری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﻧﻮاع سنگ ها و اﺑﺰار به دست آﻣﺪه از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن، اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب اﺑﺰار از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم آﻫﻨﺮﺑﺎ ﯾﺎ ﻣﮕﻨﺖ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﻨﺮﺑﺎ راه های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را آزﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻫﻨﺮﺑﺎ
آﻫﻨﺮﺑﺎ از دو ﺑﺨﺶ آﻫﻦ و رﺑﺎ ﮐﻪ از ﻓﻌﻞ رﺑﻮدن اﺳﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫﻤﺴﻮ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﺟﻨﺲ آﻫﻦ و ﯾﺎ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻫﻦ دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ. دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﯿﺪﻣﺎن اتم های داﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، در ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ  ذرات ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ اﺗﻢ ﻫﺎی اﺟﺴﺎم و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ذرات، ﮐﺸﺶ و راﻧﺶ ﺟﺴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻫﻨﺮﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺍﻧﻮﺍع آﻫﻨﺮﺑﺎ
ﺍﺳﺎس ﮐﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺍﺳت، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﺍﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺍﻧﻮﺍﻉ آن ﺍز ﻟﺤﺎﻅ ﺷﮑﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﻪ ﺍی، ﺗﯿﻐﻪ ﺍی، ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑﻞ، ﺣﻠﻘﻪ ﺍی، ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍی، ﮐﺮوی، ﺳﺮﺍﻣﯿﮑﯽ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و.. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍن گفت آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺍﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
دﺍﺋﻤﯽ    
ﺍﻟﮑﺘﺮیکی

آﻫﻨﺮﺑﺎی دﺍﺋﻤﯽ و ﮐﺎﺭﺑﺮد آن:
ﺍوﻟﯿﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی دﺍﺋﻤﯽ ﺍز ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻮدﺳﺘﻮن ﺑﺪست آﻣﺪﻧﺪ. ﺍﯾﻦ سنگ ها ﺑﺮﺍی ﺍوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، 2500 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺍوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آﻫﻨﺮﺑﺎ رﺍ ﺍز ﻣﻨﻄﻘﻪ Magnetes ﺑﺪست آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮوزه آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می شوند. ﺍز آن دورﺍن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮوز، ﺧﻮﺍص ﻣﻮﺍد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه و آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎی دﺍﺋﻢ ﺍﻣﺮوزی ﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻮی تر ﺍز آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺮوزه ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮﺍده ﺑﺰرگ ﺍز ﻣﻮﺍد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دﺍﺋﻢ، ﺑﻄﻮر ﺗﺠﺎری ﮐﺎرﺑﺮد دﺍرﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍد ﺍز ﻓﺮی ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﻧﺮژی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دﺍرﻧﺪ ﺗﺎ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻤﯿﺎﺏ ﮐﻪ ﺍﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺍرﻧﺪ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻧﺪ.

دﻣﺎی ﮐﺎرﮐﺮد، ﻣﺤﺪودﯾت ﺍﻧﺪﺍزه و وزن، ﻣﺴﺎﺋﻞ زیست ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺍﻧﺮژی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺍز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﺍست ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍرﻧﺪ.

در رﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺍد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺟﺰء ﺟﺪﺍ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎزی ﻫﺎ دﺍرﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﺍز ﺍﺟﺰﺍی ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺍز وﺳﺎﯾﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺍﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪه آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎی دﺍﺋﻢ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻧﺮژی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺮژی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺍست ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ژﻧﺮﺍﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ و ﻓﻼﭘﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎ و ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺍﯾﻦ آهنربا ها در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬت ﺟﺪﺍﺳﺎزی ﺿﺎﯾﻌﺎت آﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮﺍوﺍن دﺍرﻧﺪ.

آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﮐﺎﺭﺑﺮد آن:
آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺍست ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ درون ﯾﮏ ﺳﯿﻢ، ﯾﮏ ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﯿﻢ ﺍﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﺍی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻣﯿﺪﺍن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ درون آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ در آورده می شود.

آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺍی در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺍﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎ، ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، رﻟﻪ، ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺪ رﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺍﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻮﯾﭻ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ، زﻧﮓ ﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ، ﺿﺒﻂ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ذﺧﯿﺮه دﺍده، ﻧﻮﺍرﮐﺎست، وﯾﺪﯾﻮﮐﺎست، دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺳﺨت ﯾﺎ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻫﺎ، ﺍﺑﺰﺍرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍم آر آی، ﻗﻔﻞ ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ، آﻫﻨﺮﺑﺎﻫﺎی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ صنعت، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮعت و ﻏﯿﺮه.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ ﯾﺎ ﺟﺬﺏ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻮﻉ، ﺍﻧﺪﺍزه و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ دﻣﺎ در ﻣﻘﺪﺍر ﻗﺪرت آن ها ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ دﺍرد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺍن در ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺪرت آﻫﻨﺮﺑﺎ در ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻫﻨﺮﺑﺎ و در ﺷﺮﺍﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺍﻫﺪﺍف
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺪرت آﻫﻦ رﺑﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺍﻫﺪﺍف ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:
1)      ﺷﻨﺎخت ﺍﻧﻮﺍﻉ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ
2)      ﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
3)      ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد آهنربا ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ
4)      ﺗﻘﻮیت روﺣﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی
5)      ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎری در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻑ
6)      به ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﺌﻮری

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﺍد ﮔﯿﺮه جذﺏ ﺷﺪه دﺭ آﺏ وﻟﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮﺍن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی ﺯﯾﺎد، ﻫﺮ دو ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ گذﺍﺷﺘﻪ و ﻗﺪﺭت آن ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺯ وﺳﺎﯾﻞ دﺍﺭﺍی آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻪ دﺭﺳﺘﯽ ﺍﺯ آﻫﻨﺮﺑﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دﺍﺭی ﮐﻨﯿﻢ و ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن ﺭﺍ دﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﺯﯾﺎد ﻗﺮﺍﺭ دﻫﯿﻢ.

منابع:
1.       دﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺷﺪ: ﻣﺒﺤﺚ آﻫﻨﺮﺑﺎ
2.       وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ: ﻣﺒﺤﺚ آﻫﻨﺮﺑﺎ
3.       ﺳﺎﯾﺖ ﺭﯾﺴﻤﺎن: ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻫﻨﺮﺑﺎ
4.       ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ: ﻣﮕﻨﺖ
5.       ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه که در دو قسمت تهیه شده اینجا کلیک کنید. قسمت اول و قسمت دوم
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صاقی