تبیان، دستیار زندگی
الکتروفور وسیله ای است که به کمک آن می توان به روش القا از یک بار منفی هر تعداد بار مثبت تولید کرد. این دستگاه از از یک صفحه مدور عایق و یک صفحهٔ فلزی تشکیل شده است این دو صفحه را اگر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الکتروفور

الکتروفور

الکتروفور وسیله ای است که به کمک آن می توان به روش القا از یک بار منفی هر تعداد بار مثبت تولید کرد. این دستگاه از یک صفحه مدور عایق و یک صفحه ی فلزی تشکیل شده است این دو صفحه را اگر روی هم بگذارند و صفحه مدور را، در اثر مالش، دارای الکتریسیته سازند، و بعد این دو صفحه را از هم جدا کنند، دارای دو نوع بار الکتریکی خواهند بود.

الکتروفور، این دستگاه تولید الکتریسیته ساکن می کند و اغلب ماشین های الکترواستاتیک از روی دستگاه الکتروفور ساخته شده است و اساس ساختمان همه آن ها یکی است اگر صفحان الکتروفور دوار باشد مدام بار الکتریکی تولید می شود و چون این بار الکتریکی به حد معینی رسید به صورت جرقه طویل تخلیه خواهد شد.

جدیدترین ماشین های الکترواستاتیک دستگاه مولد وان دوگراف یعنی ماشین استاتیک عظیمی است که بیش از چهل پا بلندی آن است. بارهای الکتریکی بسیار قوی را از یک منبع خارجی به دو گلوله ی تو خالی آن می رسانند. جرقه ای که میان گلوله های این دستگاه، ایجاد می شود به برق وحشتناکی شباهت دارد.

چه چیز سبب جهش جرقه از هوای میان دو گلوله می شود. اگر در این جا یک فشار الکتریکی موجود باشد که سبب جهش جرقه شود این فشار شبیه به فشاری است که آب را داخل لوله می سازد. مثلاً اگر دو منبع آب را در نظر بگیریم که به وسیله لوله ای به هم وصل شده باشد می دانیم که آب تنها وقتی از لوله جاری می شود که سطح آن در داخل دو منبع مساوی نباشد و اگر یک توپی زیادتر شود و آن را از دهانه ی لوله بیرون نراند جهش جرقه از فاصله میان دو جسم فلزی بار شده نیز تابع همین شرط است. وقتی اختلاف پتانسیل یا فشار الکتریکی به اندازهء کافی بالا رود عایق هوا در هم می شکند و بار الکتریکی از فضای بین دو گلوله جستن می کند. علت ایجاد برق طبیعی نیز الکتریسته ساکن است.

الکتروفور

یک کاشی پلی اتیلن را ابتدا با مالش و سپس با قرار دادن یک دیسک فلزی با دسته پرسپکس رروی آن می توان به طور منفی باردار کرد. به این ترتیب در سطح پایین دیسک بار مثبت و در سطح بالای آن بار منفی القا می شود. اگر دیسک بر اثر تماس سریع انگشت "زمین شود" بار منفی القا شده به زمین رانده می شود در این صورت بار دیسک مثبت می شود که می توان آن را به رسانای دیگری داد یا با نگهداشتن انگشت در نزدیکی آن، آن را به صورت جرقه تخلیه کرد. با زمین کردن کاشی و بدون مالش بیشتر می توان دیسک را به کرات باردار کرد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم : اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

آرمیچر

استپ موتور

مقاومت الکتریکی