--

ملت ایران به روز واقعه حساس بود

كوچه های شهر ما سرمست عطر یاس بود

ای كه كردی مسخره روز عزای شاه دین

گردنت را می شكست اینجا گار عباس بود..

--

سایر مطالب