تبیان، دستیار زندگی
محمد رضا كاشفی سطح سوالات این كتاب را دانشجویی انتخاب كرده است تا برای تعداد زیادی از جوانان و البته دانش آموزان مناسب باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی كتاب...

پرسش ها و پاسخ ها: دفتر دوازدهم- مرگ تا قیامت/ محمدرضا كاشفی/ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها/ دفتر نشر معارف/ چاپ دوم 1383/ تیراژ 3000/ 850 تومان

پرسش گری از آغاز آفرینش انسان، رخ نمایی كرده؛ بر بال سبز خود،‌ فرشتگان را نشانده، ‌بر برگ زرد خود شیطان را افشانده و در این میان، ‌مقام آدمیت را نشان داده است. پویایی و پاپایی جامعه و فرهنگ در گرو پرسش های حقیقت طلبانه و پاسخ های خردورزانه است. پرسش ها و پاسخ ها، كتابی است كه 49 پرسش را در رابطه با مرگ تا قیامت مطرح می كند و به آن ها پاسخ می دهد. این پاسخ ها با استناد به آیات و احادیث بیان می شود و گه گاه از سخنان بزرگان و روایات آنها نیز آورده می شود. اینگونه می توان به جواب های سوالات اعتماد كرد. اگر بخواهیم دقیق تر بیان كنیم سوالات شامل موضوعاتی چون كلیات معاد، مرگ اندیشی، تجسم اعمال، نفخ صور، عالم برزخ، قیامت و شفاعت می شود در فصل اول كه به كلیات مرگ تعلق دارد، سوالاتی چون ضرورت فرجام اندیشی، حشر حیوانات، حشر جن و مبانی معاد و غیره بیان می شود. فصل دوم كه در رابطه با مرگ اندیشی است شامل حقیقت مرگ، مرگ ارادی،‌ ترس از مرگ، رهایی از وحشت مرگ و فواید یاد مرگ می شود. فصل سوم كه عالم برزخ را بیان می كند موضوعات ارتباط دنیا و آخرت، فشار قبر، تكامل در برزخ، قبر برزخی و قبر خاكی و... را در بر می گیرد. فصل چهارم در رابطه با نفخ صور است كه این مفهوم و صور اول دوم را توضیح می دهد. در فصل پنجم توضیحاتی در باره ی قیامت را می بینیم از آن جمله پل صراط، رابطه ی دنیا و آخرت و روح و جسم در قیامت، بهشت و جهنم، تكامل در قیامت، محاسبه ی اعمال، توبه و قیامت و... است. بخش ششم كه درباره ی تجسم و تمثل اعمال است و در بخش آخر كه شفاعت است ما انواع شفاعت، و شرایط و شفاعت شوندگان و شفاعت كنندگان را داریم. محمد رضا كاشفی سطح سوالات این كتاب را دانشجویی انتخاب كرده است تا برای تعداد زیادی از جوانان و البته دانش آموزان مناسب باشد.

معرفی کتاب...

معرفی کتاب...