تبیان، دستیار زندگی
نکاتی برای هدایت بازیگران و آشنایی با برخی اصطلاحات مهم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟

نکاتی برای هدایت بازیگران

1- سعی کنید تا بازیگران تان را از میان کسانی که با محیط و حس فیلم نامه آشناترند، انتخاب کنید و در غیر این صورت حتما از بازیگران تان بخواهید تا اطلاعاتی دقیق از محیط فیلم نامه پیدا کنند. البته این کار تقریبی است و تا جایی که برای بازیگران خطری ایجاد نکند، لازم است. مثلاً هیچوقت از بازیگران تان نخواهید تا تجربه قتل یا چاقوکشی و یا غیره را کسب کنند.

چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟

2- قبل از شروع ضبط حتما فرصتی را برای تمرین به بازیگران بدهید و حتما بر این تمرین ها نظارت داشته باشید و آنان را جهت دهی کنید.

3- سعی کنید حتی الامکان سر صحنه کمترین تعداد عوامل حضور داشته باشند. در هر صورت، آرامش را برای بازیگران تان مهیا کنید.

4- در صحنه، به هنگام ضبط، ابتدا از آماده بودن تجهیزات و آمادگی عوامل اطمینان حاصل کنید و پس از آن مشغول مرور تمرین ها و میزانسن های حرکتی با بازیگران شوید.

5- تمرین ها را زمانی متوقف کنید که اطمینان کرده باشید که بازیگر آماده است در ضمن برای اجرای اصلی هم توان کافی در او باقی گذارید.

بعضی از اصطلاحات

پن(pan) : یعنی حرکت دوربین حول محور عمودی که به دو نوع است، یکی پن راست به چپ، و دیگری پن چپ به راست.

تیلت (Tilte): یعنی حرکت دوربین حول محور افقی. که به دو نوع است، یکی تیلیت بالا به پائین، و دیگری پائین به بالا.

لنز واید (wide): لنزی که فاصله کانونی آن از 50 میلیمتر کمتر باشد. در این لنز، زاویه دید بازتر می شود و عمق میدان تصویر افزایش می یابد و کمی خطوط سطوح و احجام از حالت طبیعی خود خارج می شود ( مثل وقتی که از فاصله ای بسیار کم جسمی که از صورت تان بزرگتر است را نگاه کنید. ) هنگامی که لنز واید استفاده می کنید، مواظب فاصله خود با سوژه باشید زیرا در صورت کم کردن بیش از حد فاصله، تصویر اغراق آمیز و نازیبا می شود.

لنز نرمال (Normal): لنزی که فاصله کانونی آن 50 میلیمتر است. در این لنز عمق میدان و زاویه دید تقریبا برابر با چشم انسان است.

چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟

لنز تله (Tele): لنزی که فاصله کانونی آن از 50 میلیمتر بیشتر باشد. در این لنز عمق میدان و زاویه دید کم می شود و قسمت هایی از تصویر فولو (محو) دیده می شود و توجه چشم به قسمت هایی که فوکوس (واضح) است، جلب می شود.

حرکت زوم(Zoom): از تغییر فاصله کانونی لنز پدید می آید. و بر دو نوع است. زوم به عقب، زوم به جلو. در مورد استفاده از این حرکت افراط نکنید و از یک نمای بسته به نمای خیلی باز یا برعکس از یک نمای باز به نمای خیلی بسته زوم نکنید.

لو انگل (Low Angle): به ارتفاع دوربین اطلاق می شود وقتی که ارتفاع آن از صورت بازیگر مقابل دوربین پایین تر باشد. دراین حالت شخصیت روبروی دوربین قدرتمندتر و تواناتر به نظر می رسد.

آی لول (Eye Levele): به ارتفاع دوربین اطلاق می شود وقتی که ارتفاع آن روبروی صورت بازیگر مقابل اش باشد.

های لول (High Levele): به ارتفاع دوربین اطلاق می شود وقتی که ارتفاع آن بالاتر از صورت بازیگر مقابل اش باشد. در این موقعیت حالت شخص روبروی دوربین در موضع ضعف و ناتوانی به نظر می رسد.

کات (Cut): کنار هم گذاشتن دو نما در کنار یکدیگر بدون اعمال تروکاژ.

تروکاژ: هر گونه اعمال تغییر روی تصاویر مانند فید، دیزالو و غیره.

فید (Fade): بر دو نوع است. فید IN و فید Out. اولی واضح شدن تدریجی تصویر است و دومی محو تدریجی تصویر.

دیزالو (Disalve): محو شدن تدریجی تصویر به گونه ای که همزمان تصویری دیگر به ظهور برسد.

چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟    چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟    چگونه فیلم کوتاه بسازیم؟