تبیان، دستیار زندگی
بادکنک از دست دخترک ول شد و رفت هوا. دخترک دوید دنبالش. اما باد آن را برداشت و برد تا به دشت رسید. باد، از بس که خسته بود، توی دشت خوابید. گاو، سرش توی علف‏ها بود و دمش توی هوا می‏رقصید. بادکنک رفت و دور دمش چرخید. گاو، دم بادکنکی‏اش را که دید، خندید و دو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه به دنبال بادکنک
بادکنک

بادکنک از دست دخترک ول شد و رفت هوا. دخترک دوید دنبالش. اما باد آن را برداشت و برد تا به دشت رسید. باد، از بس که خسته بود، توی دشت خوابید. گاو، سرش توی علف‏ها بود و دمش توی هوا می‏رقصید. بادکنک رفت و دور دمش چرخید.

گاو، دم بادکنکی‏اش را که دید، خندید و دور دشت چرخید. بادکنک هم بالا و پایین پرید و خندید. دخترک نفس زنان از راه رسید و فریاد کشید: «آهای! بادکنک! این‏جایی؟» گاو، تا دخترک را دید، دم بادکنکی‏اش را بالا گرفت و تندتر دوید. دخترک هم دنبالش دوید. گاو دوید و دوید تا به جنگل رسید. از بس دوید، خسته شد و همان‏جا خوابید.

بادکنک

میمون روی درخت نشسته بود و دمش توی هوا می‏رقصید. بادکنک خندید و دم گاو را ول کرد و از این شاخه به آن شاخه پرید. دخترک نفس زنان از راه رسید فریاد کشید: «آهای بادکنک! این جایی؟» میمون تا دخترک را دید، دم بادکنکی‏اش را بالا گرفت و تندتر پرید. دخترک هم دنبالش دوید. اما بادکنک گیر کرد به شاخه‏ی درخت و میمون با دم خالی پرید.

کلاغ بادکنک را دید. آن را به نوکش گرفت و پر زد و پرید. بادکنک گفت: «کلاغه، دمت کو؟» کلاغ قار زد: «دم ندارم. اما نوک دارم!» تا کلاغ قار زد:«بادکنک از نوکش ول شد و آن پایین، دخترک را دید.

بادکنک فریاد زد: «آهای! تو این‏جایی؟» دخترک نفس زنان رسید و گفت: «آره، آره من اینجام!» بعد پرید و نخ بادکنک را کشید و از خوشی، دور خودش چرخید. دخترک صدای ماع ماع شنید. بعد هم جیغ و جیغ شنید و قارقار شنید و گاو و میمون و کلاغ را دید.

- ماع، جیغ، قار، بازم بازی، بازم بازی...

باد از ماع جیغ قار بیدار شد و بادکنک خندید.

باد دوید. بادکنک دنبال باد دوید. دخترک دنبال بادکنک دوید. گاو دنبال دخترک دوید. میمون دنبال گاو دوید و کلاغ دنبال میمون دوید.

لاله جعفری

تنظیم: بخش کودک و نوجوان

***************************************************

مطالب مرتبط

قهر نی نی با ماه

حوله ی خوش بو

خانه‏ای برای مورچه

آسمان هفت رنگ

نه نه کرم نخور

دانه هایی که غیب می شوند

دیزی دوست داری یا پیتزا؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.