تبیان، دستیار زندگی
فلسفه تنفیذ ، تنفیذ در قاب دوربین ، بازخوانی تنفیذ در دوران امام ، بیانات رهبر در تنفیذ هاشمی ، بیانات رهبر در تنفیذ خاتمی ، بیانات رهبر در تنفیذ احمدی نژاد ، پس باید به هیچ کس اعتراض نکرد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فلسفه تنفیذ
تنفیذ در قاب دوربین
بازخوانی تنفیذ در دوران امام
بیانات رهبر در تنفیذ آقای هاشمی ( سال 72)
بیانات رهبر در تنفیذ آقای خاتمی ( سال 76)
بیانات رهبر در تنفیذ آقای خاتمی ( سال 80)
بیانات رهبر در تنفیذ آقای احمدی نژاد ( سال 84)
بازخوانی تنفیذ در دوران مقام معظم رهبری
پس باید به هیچ کس اعتراض نکرد؟ نه آقا!

طراح گرافیک - لیلا علی محمدی