تبیان، دستیار زندگی
قبر میر(میرعلی آمویه)
قبر میر(میرعلی آمویه)
قبر میر(میرعلی آمویه)
زيارتگاهي مشهور به « قبر مير » كه در گورستاني واقع در شرق محله قديمي نوغان قرار داشته، در اوايل قرن حاضر خورشيدي تسطيح و تبديل به فضايي آموزشي به نام « مدرسه قبر مير » شده است....
مقبره شیخ طبرسی
مقبره شیخ طبرسی
مقبره شیخ طبرسی
شيخ در سال 523 قمرى از مشهد به سبزوار رفته و در سال 548 كه معاصر فتنه قوم تركمانِ غُز در خراسان بوده در گذشته، يا به دست آن قوم مهاجم كشته شده است، بدين سبب در بعضى منابع از وى با عنوان شهيد هم ياد ...
یک بقعه و دو مزار
یک بقعه و دو مزار
یک بقعه و دو مزار
در آغاز اين راه ييلاقى، گورستانى عمومى است که گرچه اکنون نيز اموات در آن به خاک سپرده مى‌شوند، اما سنگ‌مزارهاى کهنه پراکنده در جاى جايش، که برخى از آنها به دليل تعريض خيابان ...