تبیان، دستیار زندگی
علی تنهاست مولود عزیز خالق اکبر که از دیوار مهمان شد نه مثل انبیا از در
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امید دل

امام علی

علی تنهاست مولود عزیز خالق اکبر                                                 که از دیوار، مهمان شد نه مثل انبیا از در

علی تنهاست نوزادی که گوید: باز کن مادر                                         ید از قنداق تا گویم هزاران ذکر بر داور

علی تنهاست یاور در میان قوم پیغمبر                                               که شد در دعوت اول، وزیر و وارث و سرور

علی تنهاست مومن، عین کشف پرده آخر                                         علی تنهاست مردِ اول مومن به پیغمبر

علی تنهاست باب علم، هر کاو طالب است از در                               علی تنهاست باب حِطّه، داخل کی شود کافر؟

علی تنهاست صاحب، منزلت، هارون پیغمبر                                     علی تنهاست میزان عمل در وادی محشر

علی تنها احب خلق، نزد خالق اکبر                                                  کنار سفره طائر شده مهمان پیغمبر

علی تنهاست همسر، از برای دخت پیغمبر                                      علی تنها برادر، بر نبی طاهر و اطهر

علی تنهاست در صلبش تمام نسل پیغمبر                                       علی تنهاست در مرگِ تمام خلق در محضر

علی تنهاست قالع، درب خیبر را بسانِ پر                                          علی تنهاست صابر تا حسینش خیره شد بر در

علی تنهاست ساقی، تشنگان را بر لب کوثر                                    علی تنهاست حامی از برای کوثری دیگر

علی تنهاست مظلومی که شیران عرب را سر                                علی تنهاست محبوبی که بغض او نفاق آور

علی تنهاست تنها در درون بیت بی همسر                                      علی تنهاست صابر صبر او ایوب را مادر

علی تنهاست کرّاری که حقاً غیر فرّار است                                     زره در پشت، بی کار است اگر باشد برِ حیدر

علی تنهاست قاطع، شیرهای کافران را سر                                    علی تنهاست عادل، کی ربود از مور، حتی پر

علی تنهاست استاد از برای میثم و بوذر                                         علی تنهاست سلمان پرور و هم مالک اشتر

علی تنهاست منفق، مال خود در سرّ و در منظر                             علی آیات نجم و طور، میثاق، انما المنذر

علی کشاف کُربت‎‎ها، قسیم جنت و کوثر                                       مُعز الاولیاء و قُدوه اهل کسا حیدر

علی فجار را قاتل، علی ابرار را سرور                                            علی داماد پیغمبر، به دامان نبی پرور

علی صدیق اکبر او، علی فاروق اعظم او                                      علی بئر معطل او، که بر چاهی نماید سر

علی را بوتراب آمد به عشقش آفتاب آمد                                      فصاحت را تمام آمد، خطابت را کمال و فرّ

علی داعی، علی شاهد، علی هادی، علی حاضر                       علی راضی و مرضی و رضی و مرتضی حیدر

امیرالمومنین حیدر، ابوالسبطینِ پیغمبر                                        ابوالریحانتین از دیده بینای آن سرور

علی تنهاست ساجد، سجده‎اش سجاده را باور                             علی تنهاست راکع، در رکوعش داده انگشتر

علی تنهاست عادل، عِدل عدلش عدل پیغمبر                              علی تنهاست صادق، صدق او صدیقه را باور

علی تنهاست بر مومن، امیر اول و آخر                                        علی تنهاست بر مسلم، پدر، با خون فرقِ سر

علی تنهاست منصوب نبی الآخرین اول                                       علی تنهاست مقتول شقی الآخرین آخر

علی تنهاست امید دل غمدیده جعفر                                           به امر ناب پیغمبر به عشق سوره کوثر

                           "سید جعفر علوی"      

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.