تبیان، دستیار زندگی
گاه پرنده زود می آید و گاه سالها به درازا می کشد تا پرنده تصمیم به آمدن بگیرد . نومید نباید شد صبر باید کرد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برای کشیدن یک پرنده (1)

قفس

باید اول قفسی کشید

با دری باز

و بعد

چیزی ساده

چیزی قشنگ

چیزی به دردخور

برای پرنده کشید

و سپس

بوم را به درخت تکیه باید داد

در باغی

در بیشه ای

یا در جنگلی

و پشت درخت پنهان باید شد

چیزی نباید گفت

حرکتی نباید کرد ...

گاه پرنده زود می آید

و گاه سالها به درازا می کشد

تا پرنده تصمیم به آمدن بگیرد .

نومید نباید شد

صبر باید کرد

 پرنده

اگر لازم باشد سالها صبر باید کرد.

دیر یا زود آمدن پرنده

هیچ ربطی ندارد

به اینکه تابلو خوب از آب درآید .

و زمانی که پرنده می رسد

- اگر برسد -

ژرف ترین سکوت را اختیار باید کرد

صبر باید کرد که پرنده وارد قفس شود

و وقتی وارد شد

باید آرام

با قلم مو در را بست .

و سپس

میله ها را یکی یکی پاک باید کرد

و مراقب بود

که هیچ یک از پرهای پرنده دست نخورد.

آنگاه درختی باید کشید

و زیباترین شاخه را

برای پرنده برگزید

و سبزی شاخسار و طراوت نسیم ،

و طراوت آفتاب را باید کشید؛

و نیز صدای جانوران علفزار را در گرمای تابستان .

باغ

و صبر باید کرد تا پرنده تصمیم به خواندن بگیرد

اگر پرنده نخواند

نشانه بدی ست

نشانه آنکه تابلو بد است

اما اگر بخواند نشانه خوبی ست

نشانه آن که می توانید تابلو را امضا کنید

آنگاه آرام پری از پرنده می کنید

و نامتان را در گوشه تابلو می نویسید .

 (نگرشی تحلیلی براین شعر در مطالب بعدی ...)


پانوشت :

(1) آفتاب نیمه شب ، ژاک پره ور ، برگردان : محمدرضا پارسایار


تنظیم : بخش ادبیات تبیان