تبیان، دستیار زندگی
 مهدویت از نگاه شیعه و سنی در«دانشنامه امام مهدی »
مهدویت از نگاه شیعه و سنی در«دانشنامه امام مهدی »
مهدویت از نگاه شیعه و سنی در«دانشنامه امام مهدی »
دانشنامه امام مهدی مسائل مرتبط با موضوع مهدویت را با تکیه بر نصوص معتبر اسلامی بررسی کرده و افزون بر گردآورى متون معتبر تاریخى و حدیثى فریقین و آیات قرآن، پرسش هاى نسل معاصر در بارۀ مهدویت را هم پاسخ داده است.