تبیان، دستیار زندگی
) مقالات  ( 8 ) . در ادامه تحقیقات خود در بحث تعدد زوجات به تحقیقی برخوردیم كه پس از بررسی مسئله ازدواج و منشاء آن و ... صرفاً در دو پاراگراف به تعدد زوجات اشاره كرده بود، اما در همین   مختصر از زاویه دیگری به ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (

2

)

مقالات  ( 8 )

.

در ادامه تحقیقات خود در بحث تعدد زوجات  به تحقیقی برخوردیم كه پس از بررسی مسئله ازدواج و منشاء آن و ... صرفاً در دو پاراگراف به تعدد زوجات  اشاره كرده بود، اما در همین   مختصر از زاویه دیگری به موضوع  پرداخته شده بود.

لذا ابتدا خلاصه ای از تحقیق ، و سپس عین مطلب تعدد زوجات این تحقیق را می آوریم .

عنوان پایان نامه : حدود دایره همسرگزینی

نگارش : ناهید غنی زاده

استاد راهنما: دكتر جمشید بهنام

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخ

ازدواج  :از زمان پیدایش انسان ، ازدواج وجود داشته است. در حقیقت می توان گفت مجموع موجودات از قبیل گیاهان و حیوانات و انسان به دو جنس نر و ماده تقسیم شده و اجتماع ِ نر و ماده موجب ایجاد و تكثیر آن نوع شده است .

در عالم انسانیت ، تجمع نر و ماده ، با رعایت قانون و مقررات خاص «ازدواج» نامیده می شود. ازدواج مثل تمام امور ،  به تدریج یك دوره تكاملی را پیموده است یعنی در ابتدا هر زن و مردی كه در دسترس و نزدیك یكدیگر بودند  با هم ازدواج می كردند . ازدواج بین محارم  حتی « پدر و دختر»  و « پسر و مادر» معمول بوده و ازدواج خواهر و برادر رواج داشته و هیچ گونه قبح و منعی نداشته است .

ازدواج  مانند سایر امور طبیعی و اجتماعی دوره هایی را گذرانده و تحولاتی را سیر كرده و به تدریج تكامل یافته است. به همین ترتیب تمام امور و مایحتاج زندگی و وسایل و شرایط تكامل و توالد و تناسل ،  دقیق و حساس تر می شود ، لذا احتیاج به دقت بیشتر و رعایت شرایط زیادتر برای تكامل  ضرورت پیدا می كند.

چرایی قانون مند شدن ارتباط جنسی :

حال با توجه به این كه تنها راه تولید مثل و بقای نسل ، ارتباط  دو جنس نر و ماده است به بررسی راه های موجود برای انسان می پردازیم .

در میان انسان ها ارتباط جنسی به دو صورت انجام می گیرد : یكی در دایره قانون ، و دیگری خارج از محیط قانون .

صورت اول ارتباط جنسی كه در دایره قانون است ازدواج نام دارد. پس ازدواج عبارت است از ارضاء غریزه جنسی به صورت قانونی و رسمی .

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و زندگی زناشویی  در تمام جوامع و حكومت ها وجود دارد ، زیرا ازدواج هسته ایجاد كننده و موجد واقعی خانواده است و چون خانواده عنصر اولیه اجتماع می باشد و ترقی و پیشرفت ، و انحطاط و تنزل هر اجتماع  وابسته به وضع و شرایط خانواده های تشكیل دهنده آن اجتماع می باشد ، بنا براین هر جامعه ای متناسب با احتیاجات عمومی و سطح تمدن خود قوانینی را تنظیم نموده و برقرار می كند و افراد را موظف به رعایت آن می داند.

صورت دوم ارتباط جنسی خارج از محیط قانون است كه هر چند سخت گیری های قانونی را به همراه ندارد ، اما از نظر افراد اجتماع، عملی منافی عفت ، و جرم محسوب می شود.

تعدد زوجه : غریزه جنسی در مرد از جنبه مادی و شهوی آن غلبه دارد و این امر هم طبیعی مرد است. لذا مردان بر حسب فطرت و غریزه ، بخصوص در مورد غریزه جنسی، فقط در مقام دفع شهوت هستند و از هر راهی كه دفع شهوت برای آنان آسان تر و كم خرج تر باشد بدان راغب ترند؛ در صورتی كه ارضاء غریزه جنسی برای مرد به وسیله مقررات زناشویی و ازدواج مشكل و سخت است. زیرا تكالیف در مقابل زن بعد از انعقاد عقد ازدواج چه از لحاظ قانون عرف و چه از لحاظ قانون شرع بسیار سنگین است . در صورتی كه حق مرد فقط تمتع است و به دنبال آن می رود ، اما مسئول نتایج و آثار آن می باشد و تكالیف بسیاری را در مقابل حق تمتعی كه دارد باید انجام دهد و قوانین و عرف او را مجازات و مجبور به انجام تكلیف می نماید...

حال با توجه به دلایل فوق، در ازدواج بخصوص تعدد زوجه از طریق قانونی این مردان هستند كه متضرر می شوند.