تبیان، دستیار زندگی
الگوی غربی امروز اروپایی‚ برخاسته و زاییده از الگوی باستانی رومی و یونانی آنهاست. آن روز هم این طور بود كه زن وسیله یی برای تكیف و التذاذ مرد بود و همه چیز تحت الشعاع این بود‚ امروز هم این را می خواهند‚ حرف اصلی غربیها این است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلارام در خانه،با کرامت در جامعه

رهبر

مطالب زیر بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بانوان است،که می تواند رهنمون مناسبی برای زندگی آنان باشد.

اسلام و حد اعلی رشد علمی ، فكری و اجتماعی زن در تبیین رهبری

اسلام می خواهد كه رشد فكری و علمی و اجتماعی و سیاسی و - بالاتر از همه - فضیلتی و معنوی زنان‚ به حد اعلی برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری - به عنوان یك عضو - حد اعلای فایده و ثمره را داشته باشد. همه تعالیم اسلام از جمله مساله حجاب بر این اساس است. مساله حجاب‚ به معنای منزوی كردن زن نیست. اگر كسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد ، برداشتش كاملا غلط و انحرافی است. مساله حجاب ، به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قیدو شرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد - بخصوص به ضرر زن - است.

مساله حجاب ، به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قیدوشرط زن و مرد در جامعه است.

دلارام و پر عطوفت در خانه و با كرامت در محیط كار

زن مسلمان باید در راه فرزانگی و علم تلاش كند. در راه خودسازی معنوی و اخلاقی تلاش كند. در میدان جهاد و مبارزه - از هر نوع جهاد و مبارزه ای پیشقدم باشد- نسبت به زخارف دنیا و تجملات كم ارزش بی اعتنا باشد. عفت و عصمت و طهارتش در حدی باشد كه چشم و نظر هرزه ی بیگانه را به خودی خود دفع كند.

در محیط خانه‚ دلارام شوهر و فرزندانش باشد. مایه ی آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد و در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنكته و مهرآمیزش فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت كند. انسانهای بی عقده، انسانهای خوش روحیه ، انسانهای سالم از لحاظ روحی و اعصاب در دامان او پرورش پیداكنند و مردان و زنان و شخصیتهای جامعه را به وجود بیاورد.

مادر از هر سازنده ای سازنده تر و باارزش تر است.

مادر از هر سازنده ای سازنده تر و باارزش تر است. بزرگترین دانشمندان ممكن است مثلا یك ابزار بسیار پیچیده ی الكترونیكی را به وجود بیاورند. موشكهای قاره پیما بسازند‚.وسایل تسخیر فضا را اختراع كنند اما هیچ یك از اینها اهمیت آن را ندارد كه كسی یك انسان والا به وجود بیاورد. و او‚ مادر است. این، آن الگوی زن اسلامی است.

...اسلام با كاركردن زن موافق است. نه فقط موافق است‚بلكه كار را تا آنجا كه مزاحم با شغل اساسی و مهمترین شغل او‚ یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد شاید لازم هم می داند. یك كشور كه نمی تواند از نیروی كار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد اما این كار نباید با كرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات داشته باشد. نباید زن را تذلیل كنند و او را وادار به تواضع و خضوع نمایند. تكبر از همه ی انسانها مذموم است‚ مگر از زنان. در مقابل مردان نامحرم‚ زن باید در مقابل مرد نامحرم متكبر باشد. فلایخضعن فی القول. در حرف زدن مقابل مرد نباید حالت خضوع داشته باشد. این‚ برای حفظ كرامت زن است. اسلام این را می خواهد و این‚ الگوی زن مسلمان است.

اسلام با كاركردن زن موافق است. نه فقط موافق است‚بلكه كار را تا آنجا كه مزاحم با شغل اساسی و مهمترین شغل او‚ یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد شاید لازم هم می داند.

 آزادی زن غربی بهانه ای برای التذاذ بیشتر مردان از اوست

دنیای استكباری سرشار از جاهلیت‚ در اشتباه است كه خیال می كند ارزش و اعتبار زن به این است كه خود را در چشم مردان آرایش كند تا چشمهای هرزه به او نگاه كنند و از او تمتع بگیرند و او را تحسین كنند. بساط آن چیزی كه امروز به عنوان آزادی زن در دنیا و از سوی فرهنگ منحط غربی پهن شده است‚ برپایه ی این است كه زن را در معرض دید مرد قرار بدهند تا از او تمتعات جنسی ببرند. مردان از آنها لذت ببرند و زنها وسیله ی التذاذ مردان بشوند. این‚ آزادی زن است. كسانی كه در دنیای جاهل و غافل و گمراه تمدن غربی ادعا می كنند طرفدار حقوق بشرند‚ در حقیقت ستمگران به زن هستند. زن را به چشم یك انسان والا نگاه كنید. تا معلوم شود كه تكامل و حق او و آزادی او چیست....

از روزی كه اروپایی ها‚ صنایع جدید را به وجود آوردند - در اوایل قرن نوزدهم كه سرمایه داران غربی كارخانه های بزرگ را اختراع كرده بودند - و احتیاج به نیروی كار ارزان و بی توقع و كم دردسر داشتند زمزمه ی آزادی زن را بلند كردند. برای اینكه زن را از داخل خانواده ها به درون كارخانه ها بكشانند‚.به عنوان یك كارگزار ارزان از او استفاده كنند..جیبهای خودشان را پركنند و زن را از كرامت و منزلت خود بیندازند. امروز آنچه كه به عنوان آزادی زن در غرب مطرح است‚ دنباله ی همان داستان و همان ماجراست. لذا ظلمی كه در فرهنگ غربی به زن شده است و برداشت غلطی كه از زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد‚ در تمام دوران تاریخ بی سابقه است. در گذشته هم در همه جا به زن ظلم شده است اما این ظلم عمومی و فراگیر و همه جانبه‚مخصوص دوران اخیر‚ و ناشی از تمدن غرب است. زن را به عنوان وسیله ی التذاذ مردان معرفی كردند و اسمش را آزادی زن گذاشتند‚ درحالی كه به واقع آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن‚ و نه آزادی زن بود.

تجلیل از برگزیدگان مسابقه اینترنتی حجاب و عفاف در بندرعباس

 راه پیشتازی زن مسلمان به سمت ارزش ها در دیدگاه رهبر

الگوی غربی امروز اروپایی‚ برخاسته و زاییده از الگوی باستانی رومی و یونانی آنهاست. آن روز هم این طور بود كه زن وسیله یی برای التذاذ مرد بود و همه چیز تحت الشعاع این بود. امروز هم این را می خواهند. حرف اصلی غربی ها این است.

آنها با چه چیز زن مسلمان بیشتر دشمنند ؟ با حجاب او. آنها با چادر و حجاب صحیح و متقن شما از همه چیز بیشتر دشمنند. چرا چون فرهنگ آنها این را قبول ندارد. اروپاییها این طورند. آنها می گویند هرچه را كه ما فهمیده ایم‚ دنیا باید از ما تقلید كند!

مایلند كه جاهلیت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند. آنهامی خواهند زن به سبك اروپایی را در جامعه رواج بدهند كه عبارت است از سبك مد و مصرف و آرایش در انظار عموم و ملعبه قرار دادن مسائل جنسی بین دوجنس. می خواهند این چیزها را به وسیله زنان رواج بدهند. هرجا با این هدفگیری غربیها مخالفت بشود فریادشان بلند می شود! اینها كم طاقت هم هستند! همین مدعیان غربی‚ كمترین مخالفتی را با مبانی پذیرفته خودشان تحمل نمی كنند.

...در مكتب اسلام ‚ حفاظ و حجابی بین زن و مرد وجود دارد. این به معنای آن نیست كه زنان ، عالم جداگانه یی غیر از عالم مردان دارند. نه ، زنان و مردان درجامعه و در محیط كار ‚ با هم زندگی می كنند ، همه جا با هم سر و كار دارند‚ مشكلات اجتماعی را با هم حل می كنند. جنگ را با هم اداره می كنند و كردند. خانواده را با هم اداره می كنند و فرزندان را پرورش می دهند اما آن حفاظ و حجاب در بیرون از محیط خانه و خانواده حتما حفظ می شود. این ، آن نكته اصلی درالگوسازی اسلامی است. اگر این نكته رعایت نشود‚ همان ابتذالی كه امروز غرب دچار آن است‚ پیش می آید. اگر این نكته رعایت نشود زن از پیشتازی در حركت به سمت ارزشها - كه در ایران اسلامی دیده شد - باز خواهد ماند.

منبع :کانون گفتمان قرآن

تنظیم برای تبیان:داوودی

مقالات مرتبط :

زنان و فراموش کردن وظایف...

ردی بر نظریه ی مخالفان حجاب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.