تبیان، دستیار زندگی
در این بخش درسی، دانش آموزان سؤالاتی را که می توانند با استفاده از اطلاعات پاسخ دهند، فرمول بندی و تنظیم می کنند و اطلاعات مناسب برای جواب به آن ها را جمع آوری، سازماندهی و ارائه می کنند. در درس اول، دانش آموزان سؤالاتی را که می توانند با مفروضات مطلق تهی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلاعات عددی و مطلق

نمودار آماری

نظری اجمالی بر دروس

در درس اول، دانش آموزان سؤالاتی را که می توانند با مفروضات مطلق تهیه شوند، فرمول بندی و تنظیم می کنند. آن ها به اطلاعات جمع آوری شده، از نظر چگونگی به کار بردن سؤالات و چگونگی ضبط اطلاعاتی که جمع آوری کرده اند، توجه می کنند. در نهایت اطلاعات را به ترتیب جواب به سؤالات مطرح شده، ارائه می دهند و تحلیل می کنند.

در درس دوم، دانش آموزان سؤالاتی را که می توانند با مفروضات عددی تهیه شوند، مطرح و تصحیح می کنند. آن ها به اطلاعات جمع آوری شده، از نظر چگونگی به دست آوردن اندازه ها و ضبط اطلاعات جمع آوری شده، توجه خواهند کرد و اطلاعات عددی مرتبط را با توصیف ویژگی های مهم مجموعه ای از اطلاعات و مقایسه ی مجموعه ی اطلاعات مرتبط، با تأکید بر چگونگی توزیع اطلاعات، ارائه می دهند و تحلیل می کنند. در اطلاعات جمع آوری شده، دانش آموزان با واحد های استاندارد، اندازه گیری خواهند کرد و تبدیل واحد های ساده را انجام می دهند، مثلاً از سانتیمتر به متر.

در درس سوم، دانش آموزان تفاوت های ارائه و تحلیل اطلاعات عددی و مطلق را به خاطر می آورند.

درس ها

درس اول :  اطلاعات مطلق

دانش آموزان سؤالاتی را که می توانند با مفروضات مطلق تهیه شوند، فرمول بندی و تصحیح می کنند. آن ها به جنبه های اطلاعات جمع آوری شده، مانند چگونگی به کاربردن سؤالات و چگونگی ضبط اطلاعاتی که جمع آوری کرده اند، توجه می کنند. در نهایت اطلاعات را به ترتیب جواب به سؤالات مطرح شده، ارائه می دهند و تحلیل می کنند.

درس دوم :  اطلاعات عددی

دانش آموزان سؤالاتی را که می توانند با مفروضات عددی تهیه شوند، مطرح و تصحیح می کنند. آن ها به جنبه های اطلاعات جمع آوری شده، مانند چگونگی به دست آوردن اندازه ها و ضبط اطلاعاتی که جمع آوری کرده اند، توجه خواهند کرد و اطلاعات عددی مرتبط را با توصیف شکل و ویژگی های مهم مجموعه ای از اطلاعات و مقایسه ی مجموعه ی اطلاعات مرتبط، با تأکید بر چگونگی توزیع اطلاعات، ارائه می دهند و تحلیل می کنند. در اطلاعات جمع آوری شده، دانش آموزان با واحد های استاندارد، اندازه گیری خواهند کرد و تبدیل واحد های ساده را انجام می دهند، مثلاً از سانتیمتر به متر.

درس سوم :  مقایسه ی اطلاعات مطلق و عددی

دانش آموزان، اطلاعات مطلق و عددی را با استفاده از کار هایشان در بخش اول و دوم، مقایسه می کنند.

مترجم: وحید رستمی