تبیان، دستیار زندگی
توبه، تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کاری زشت میشوند و زود توبه میکنند. خدا توبه اینان را میپذیرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتباهی گناه کرده ام

گل

توبه، تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب کاری زشت میشوند و زود توبه میکنند. خدا توبه اینان را میپذیرد.  (نساء / 17)

خدایا! تو حتماً بین گناه و اشتباه فرق میگذاری.

گل

خدایا! میدانم گناه کردن یکجور ناراحت کردن توست. یکجور کار خرابی است. گناه دنیای ما را زشت میکند. تو دوست نداری دنیا زشت باشد. اما خدایا! تو حتماً بین گناه و اشتباه فرق میگذاری.

راستش من گناههای زیادی انجام دادهام، ولی خیلیهایش اشتباه بوده است. یعنی اشتباهی گناه کردهام.

توی این دنیا هزار جور گناه وجود دارد که گاهی اوقات تشخیص دادنشان کار سختی است.

پرنده

اما چقدر خوب است که تو کمکمان کردهای و گفتهای گناهها چه شکلیاند.

من فکر میکنم شکستن یک شاخه گل گناه است. اذیت کردن یک پرنده هم. آلوده کردن یک جوی کوچک، یا دور ریختن دانههای برنجی که اضافه میآید.

خدایا! مواظب قلبم باش. نکند دیگر حرف نزند.

اینها را قلبم به من گفته است.

فکر میکنم قلب هر کسی به او میگوید چه کارهایی گناه است. اما باید به قلب اجازه داد که حرف بزند. اگر به او اجازه حرف زدن ندهیم یا به حرفهایش گوش ندهیم. او هم دیگر حرف نخواهد زد. آن وقت است که ما پشت سر هم گناه و اشتباه میکنیم.

گل

خدایا! مواظب قلبم باش. نکند دیگر حرف نزند.

بدون اینکه بخواهی جرزنی کنی یا بعضی چیزها را ندیده بگیری، فکر میکنی معمولاً روزی چند اشتباه داری؟ اگر جمع بزنی میشود هفتهای چند تا؟ و اگر حساب همه را داشته باشی ماهی چند تا اشتباه میشود؟

میتوانی چند تا از اشتباهات این هفتهات را برای خدا بنویسی.

راستی اگر تو جای خدا بودی با کسی که هی اشتباه میکند، و اشتباهاتش روی هم تلنبار میشود، چه میکردی؟

عرفان نظر آهاری

تنظیم:خرازی

*****************

مطالب مرتبط

گفتگو با خدا

تو جواب تنهایی منی (3)

تو جواب تنهایی منی(2)

تو جواب تنهایی منی(1)

جاده ای به سوی تو

معلمی که با همه معلم های دنیا فرق دارد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.