تبیان، دستیار زندگی
همان شبی که عیسی (ع) به دشمنانش تسلیم شدوی به شاگردان خود گفت:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقام قرآن

اسناد جاویدان(8)

اسناد جاویدان 8

ادامه مطلب از اسناد جاویدان(7)....

" پطرس"، نویسنده دو رساله از "عهد جدید" و مأخذ انجیل متی، مرقس و لوقا است.

قاموس كتاب مقدس می‌نویسد: « ظن قوی براینست كه مرقس در نوشتن انجیل خود به اطلاعات پطرس استناد نموده است، متی و لوقا هم انجیل مرقس و نسخة دیگری را منبع اطلاعات خود قرار داده اند»‌

پطرس همان شخصی است كه مسیح از او اظهار تنفر كرد، چنان كه در انجیل متی باب 16 می‌خوانیم : « هنگامی كه مسیح كشته شدن خود را به شاگردانش پیشگویی می‌كرد، پطرس او را گرفته شروع كرد به منع نمودن و می‌گفت: حاشا از تو، ای خداوند كه این بر تو هرگز واقع نخواهد شد. اما او بر گشته پطرس را گفت: دور شو از من ای شیطان! زیرا كه باعث لغزش من می‌باشی.چون نه امور الهی را بلكه امور انسانی را تفكر می كنی».

آیا با این وصف، سزاوار بود كه متی، مرقس و لوقا از او یعنی پطرس تبعیت كنند و گفته‌های او را منبع اطلاعات خود قرار دهند؟

در انجیل متی باب 26 بند 1 تا 55 و هم چنین انجیل مرقس باب 14 بند 41 می‌خوانیم كه همان شبی كه عیسی به دشمنانش تسلیم شد وی به شاگردان خود گفت: « با من بیدار باشید ولی آنان عوض این كه در چنین موقعیتی او را مواظبت كنند مسیح را تنها گذاردند و خوابیدند» .

عیسی (ع) هنگامی كه آنان را بدین حالت دید ایشان را سرزنش كرد و به پطرس گفت: « آیا هم چنین می‌توانستید یك ساعت با من بیدار باشید؟» سپس برای دومین بارخواب را برفرمان او مقدم داشتند.

افرادی كه در چنین موقعیت حساس به این دستور كوچك مسیح اهمیت ندادند،
آیا در مواقع دیگر برای دستورات او ارزش و احترامی قائل می شوند؟

با این حال چگونه می‌توان انجیل، مكاشفه، رساله های یوحنّا و نوشته‌هایی را كه تحت نظر پطرس و یا به وسیلة او تألیف شده است، مورد اطمینان و وثوق قرار داد؟

در انجیل متی باب 26 بند 31 تا 57 داستانی بدین مضمون بچشم می‌خورد: همان شبی كه عیسی به دست دشمنان خود اسیر و تسلیم شد به شاگردانـش: متی، یهودا، یوحنا ، پطرس و هشت نفر دیگر اظهار داشت، همة شما امشب در راه من لغزش می‌خورید ، شاگردان همگی از این لغزش اظهار تنفر كردند و پطرس گفت: هرگز چنین نخواهیم كرد. ناگاه یهودا با جمعی كثیر با شمشیرها و چوب ها از جانب رؤسای كهنه و مشایخ قوم آمدند ... آن گاه پیش آمده دست بر عیسی انداخته او را گرفتند. در آن وقت جمیع شاگردان او را  واگذاردند و گریختند و بالاتر ازگریختن، ورود پطرس در میان جمعیت دشمن بود كه مسیح را سخت متأثّر كرد.

میلر نویسندة مسیحی در تفسیر انجیل یوحنا چنین می نویسد:« چقدر می‌بایست مسیح متألّم و متأثّر شده باشد هنگامی كه نگاه به جمعیت كرد و پطرس را با دیگران در كنار آتش مشغول گرم كردن خود دید. این قصور و سقوط برگزیده‌ترین شاگردان او، برای وی بیش از تمام رفتار و حركات ناپسند و بدعتی كه در آن شب از دشمنان خود دید باعث آزار خاطر او گردید».‌

ادامه مطلب در اسناد جاویدان(9)....

نوشته : محسن سیداسماعیلی

اسناد جاویدان 8

بخوانید انسان(ا)

بخوانید عقل و وحی (1)

بخوانید علم و دین (1)

بخوانید دین شناسی (1)

اسناد جاویدان (1)

تنظیم: صادقی