تبیان، دستیار زندگی
واكـنـشـهاى خشم در جوان بسیار متفاوت است ، به خصوص در اوایل بلوغ ، در عده اى به صورت تـمـرد و سـرپـیـچى و در برخى به گونه داد و فریاد كشیدن و در عده اى دیگر به صورت سكوت هـمـراه بـا اخـم و گـوشه گیرى و افسردگى نمایان مى شود،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهربان اما مستقل

خشم و محبت در نوجوانی و جوانی

جوان

تـجربه ها و تحقیق ها نشان داده است كه اغلب ترس هاى موهوم و بى پایه دوران كودكى (مانند ترس از تاریكى و تنهایى و حیوانات و...) در دوره جوانى ازبین رفته و جاى خود را به ترس هاى جدیدى كه مخصوص این دوره است مى دهند.

آن دسته از ترس هاى دوره جوانى و نوجوانى كه به كارهاى مدرسه مربوط مى شود به احساس نقص و ناتوانى و زیاده روى در اثبات مقام و موقعیت اجتماعى  مربوط مى شوند.مـمـكـن اسـت تـنها گفتگوى میان دوستان و یا خویشاوندان و یا مطالعه بعضى از موضوعات یا شنیدن خبرهایى از رسانه ها، اضطراب و پریشانى او راتحریك كند.

او در هـراس است كه مبادا در امتحان ها موفق نشود و یا در آینده با شكست روبه رو شود و از عهده انجام تكالیف مدرسه به خوبى برنیاید و موردتحقیر و سرزنش قرار گیرد ، مى ترسد موقعیت او در كـلاس درس ، مـتـزلـزل شـده و مـورد تـمـسخر آموزگار و همكلاسی هایش قرار گیرد و در آن هنگام ،قادر به پاسخگویى نباشد.

نـوجوان به همان اندازه كه دوست دارد ، مستقل و دور از والدین زندگى كند ، به همان میزان به آنان علاقه مند و وابسته است ، به خصوص ترس و وحشتى او را فرا مى گیرد كه مبادا والدین او بیمار شـده و یـا مـصـیـبـتـى بـرایـشـان پیش آید و یا یكى از آنان را از دست بدهد.

بنابراین ، ترس و اضطراب از آینده اى مجهول ، كمرویى و گریز از موقعیت هاى زندگى ، پریشانى و افـسـردگـى بـه خـاطر غوطه ور شدن در ناراحتی هاى گذشته ، همه و همه ، شخصیت نوجوان را مـتـزلـزل و او را دچـار نگرانی هاى روحى و روانى مى كند، در این زمان و موقعیت است كه جوان ، نـیـازمـند یك پایگاه امن فكرى و محل اتكاى روحى مطمئن مى باشد ، تا این كه قلب او از دلهره و اضـطـراب درباره آینده و هراس و نگرانى در مورد زمان حال ، باز داشته و براى ادامه زندگى به او آرامش بخشد.

در چنین شرایطى یاد خدا مایه آرامش دل جوان مى گردد و با صفاى باطنی كه دارد و گرایش مـذهـبـى كـه در فطرتش نهفته است ، نقطه امید در قلبش روشن مى شود و اضطراب روانى اش كاهش مى یابد.

تجربه ، نشان داده است ، جوانانى كه به خدا ایمان داشته و در حوادث زندگى به او توكل مى كنند ، تـرس واضـطراب به دلشان راه نمى یابد و همواره در صحنه هاى زندگى با عزمى راسخ و اراده اى پـولادیـن در بـرابـر حـوادث ، پـایدارى نشان مى دهند ، به طورى كه اطرافیان را شیفته ی شجاعت و ابتكارخود كرده و به شگفتى وامى دارند.صـحـنـه هـاى جنگ در سالهاى اخیر، بیانگر این شجاعت هاى ناشى از ایمان به خداست .

جوان

خشم در جوان

در جـوان ، خشم یك حالت تهاجمى و دفاعى است كه هرگاه منافع و مصالح شخصى اش به خطر افتد یا مانعى در رسیدنش به هدف پیش آید و یادر انجام كارى ناتوان باشد ، در او ظاهر مى گردد.

واكـنـشـهاى خشم در جوان بسیار متفاوت است ، به خصوص در اوایل بلوغ ، در عده اى به صورت تـمـرد و سـرپـیـچى و در برخى به گونه داد و فریاد كشیدن و در عده اى دیگر به صورت سكوت هـمـراه بـا اخـم و گـوشه گیرى و افسردگى نمایان مى شود ، زمانى به صورت عكس العمل هاى تكرارى ازقبیل : كوبیدن پا به زمین و یا در به دیوار، ظاهر مى گردد.

مـدت زمـان خـشـم در نـوجوان بیش از كودكان است و عوامل محرك خشم در نوجوان ، گاهى چـیـزهـایى است كه از آن محروم مى شود و بین او وآرزوهایش فاصله مى افتد و یا از خواسته هاى آنـى اش جـلـوگیرى مى شود، مثلا، مى خواهد بخوابد مانع خوابیدن او مى شوند و یا او را از خواب بـیـدارمـى كـنند و یا خود دست به كارى مى زند ، اما از انجام آن ناتوان است و یا زمانى كه خود و خانواده اش مظلوم واقع مى شوند و یا وقتى كه اطرافیان به اشیا و وسایل او دست درازى مى كنند.

گاهى خشم وى متاثر از عوامل طبیعى است ، مثل (تغییر) هواى خیلى سرد و یا حرارت سوزان و طوفان ، گاهى هم خشم در مقابل رفتار والدین پدید مى آید.جـوان در تـمـام این حالتها باید خونسردى خود را حفظ كند و سعى نماید، تعادل خود را از دست نـدهـد و قـبـل از هـر عـمـل یـا عكس العملى كه مى خواهد انجام دهد، عاقلانه بیندیشد ، چرا كه مـیدان دادن به غضب ، انسان را در زندگى كم كم به یك حالت حساسیت عصبى مى كشاند و در این هنگام ، عقل رو به ضعف مى گراید.

افـراط در خشم و غضب موجب مى شود كه شخص ، مبتلا به نوعى جنون گردد و هر عملى را كه عقل ، مجاز نمى داند از او صادر شود.از امام صادق (ع ) نقل گردیده است كه درباره غضب فرمود: كلید هر شر و بدى ، خشم است ((1)).

جـوان در بـرابر والدین و دوستان باید خشم خود را كنترل كند ، اما هنگامى كه مـى بـیند حقى ناحق مى شود ، دیگر نباید دم فروبندد، بلكه در این صورت باید خشم خود را بطور طبیعى و معقول اظهار كند و از حق دفاع نماید، ولى از جاده عدالت و اعتدال خارج نشود.

محبت

مـحبت و دوستى یكى از عواطف بسیار مهم و با ارزش در جوان است ، به خصوص در دوران بلوغ ، شدید بوده و مى توان آن را یكى از ویژگیهاى این دوره دانست .احـسـاس دوستى و ابراز محبت به دیگران ، همسالان و بزرگترها نشانگر یكى از نیازهاى طبیعى اوست .

هنگام بلوغ ، در نوجوان نسبت به جنس مخالف محبت و دوستى  پدید مى آید.ایـن كـشـش ، نـشـانه اى از رحمت الهى است كه خداوند براى استوارى نظام خانواده و گزینش همسر، در آینده براى او تدارك دیده است .

در حقیقت ، این احساس محبت ، یكى از اساسى ترین شالوده هاى نظام خانواده در روابط اجتماعى او به شمار خواهد آمد و بناى استوار زندگى خانوادگى او را در آتیه تشكیل خواهد داد.

خـداونـد مـى فـرماید: و از نشانه هاى قدرت الهى ، این است كه براى شما از جنس خودتان زوجى بیافرید تا این كه در كنار او آرامش یابید و بین شمارحمت و محبت ، جارى كرد ((2)).

پی نوشت ها :

1- الغضب مفتاح كل شر (بحار, ج73 , ص 266).

2-  ومـن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینكم موده ورحمه (روم (30) آیه 21).

منبع : برگرفته از كتاب " آنچه یك جوان باید بداند " نویسنده : رضا فرهادیان

تنظیم برای تبیان : داوودی

مقالات مرتبط :

تازه بالغان ،وسوسه های رنگارنگ

روشی برای ایجادشادابی درنوجوانان

به دنبال هوایی تازه تر

12 توصیه برای والدین یک نوجوان

باجیغ وداد مشکلات حل نمی شه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.