تبیان، دستیار زندگی
یك انسان موفق همیشه شادی‌هایش را با دیگران و غم آن‌ها را با خود قسمت می‌كند. یك انسان موفق بیشتر از آنكه بخواهد دیگران برای وی كار كنند، مشتاق است تا برای دیگران كار كند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بدانیم که می توانیم

می توانیم

یك انسان موفق بیش از آن که از خود بگوید از دیگران می‌گوید.

یك  انسان موفق  همیشه شادی‌هایش را با دیگران و غم آن‌ها را با خود قسمت می‌كند.

یك انسان موفق  بیشتر از آنكه بخواهد دیگران برای وی كار كنند، مشتاق است تا برای دیگران كار كند.

یك انسان موفق  بیشتر از آنكه خود را باور دارد دیگران را باور می‌کند.

یك انسان موفق  بیشتر از خود به دیگران می‌اندیشد.

طاعونی خطرناك‌تر از تفكر منفی برای انسان وجود ندارد. تفكر منفی به مانند موریانه‌ها پایه‌های زندگی را نابود می‌کند.

یك انسان موفق  بیشتر از راحتی خود به راحتی دیگران می‌اندیشد.

یك انسان موفق  بیشتر از پیروزی خود به پیروزی دیگران می‌اندیشد.

یك انسان موفق  بیش از منافع خود به منافع دیگران می‌اندیشد.

شاهراه موفقیت

یك  انسان موفق  موفقیت دیگران را موفقیت خود می‌داند.

بزرگترین رمز موفقیت آن است که بدانیم می‌توانیم. ظرف موفقیت انسان در روحیات او نهفته است. از صفات بارز افراد

موفق داشتن هدف است.

یك انسان موفق  بیشتر از راحتی خود به راحتی دیگران می‌اندیشد.

طاعونی خطرناك‌تر از تفكر منفی برای انسان وجود ندارد. تفكر منفی به مانند موریانه‌ها پایه‌های زندگی را نابود می‌کند.

تفكر مثبت آهن‌ربایی ‌است كه همه خوبی‌ها را به خود جذب می‌كند.

راستگویی به اعتبار و ثروت شما می‌افزاید. صمیمیت شاهراه موفقیت است.

زندگی ایده آل

تنظیم برای تبیان: کهتری

مقالالت مرتبط

چقدر از زندگی شما باقیست؟

اعتماد اطرافیان را کسب کن!

برای آنانکه نمی توانندببخشند...

وحی منزل ندانیم

دعوتش کنید

راز زندگی بدون مشکل

خودتان باشید