تبیان، دستیار زندگی
پژوهشکده فقه وحقوق از پژوهشکده های وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهشکده فقه وحقوق

پژوهشکده فقه وحقوق از پژوهشکده های وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم است

اهداف

1. تبيين و تنقيح مبانى و چارچوب هاى نظرى دانش فقه به منظور توانمندسازى و توسعه آن به عرصه هاى گوناگون فردى و اجتماعى.

2. تبيين و ترسيم نظام حقوقى اسلام و نشان دادن برترى آن نسبت به ساير نظام هاى حقوقى.

3. ارائه الگوهاى كارآمد فقهى در جهت پاسخ گويى به نيازها و پرسش هاى اساسى انسان و جامعه معاصر.

4. ارائه تحليل هاى نوآمد و خردپسند از آموزه هاى فقهى و حقوقى.

5. تبيين مبانى و مسائل فقهى و حقوقى نظام جمهورى اسلامى و پاسخ گويى به نيازهاى آن.

وظایف

1. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ تاريخ، فلسفه، منابع و مبانى فقه و حقوق اسلامى.

2. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ موضوعات جديد فقهى ـحقوقى به ويژه در موضوعات مورد نياز نظام جمهورى اسلامى.

3. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ موضوعات كهن فقهى كه به دلايلى نيازمند بازنگرى اند، به ويژه در موضوعات مورد نياز نظام جمهورى اسلامى.

4. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ علوم وابسته به فقه از قبيل اصول، رجال، حديث و... (تا آن جا كه تحقق اهداف اين پژوهشكده در زمينؤ فقه و حقوق به آن ها وابسته است).

5. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ قواعد فقهى متناسب با توسعه دانش فقه.

6. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ نظام حقوقى اسلام و تطبيق و مقايسه آن با ساير نظام هاى حقوقى.

7. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ الگوها و نظريه هاى كارآمد فقهى و حقوقى.

8. مطالعه، تحقيق و اجراى طرح هاى پژوهشى در زمينؤ شناسايى شبهات مربوط به فلسفه احكام و ارائه تحليل هاى عقلانى جهت اقناع اذهان مخاطبان.

9. شناسايى خلأها، نيازها و مشكلات فقهى و حقوقى نظام جمهورى اسلامى.

10. آسيب شناسى فقهى ـحقوقى نهادهاى تقنينى، قضايى و اجرايى نظام جمهورى اسلامى.

11. ايجاد گروه هاى تخصصى جهت اجراى برنامه ها و فعاليت هاى پژوهشى.

12. ايجاد كتابخانؤ تخصصى و تهيه مجموعه هاى اطلاع رسانى (مأخذشناسى، قاموس، معجم و...) در زمينه فقه و حقوق با هدف پشتيبانى تحقيقات در دست انجام پژوهشكده و تسهيل پژوهش هاى فقهى و حقوقى.

13. فراهم آوردن زمينؤ رشد و ارتقاى دانش و توانايى پژوهشگران خود از طريق تشكيل كلاس ها و كارگاه هاى آموزشى، برگزارى نشست ها و گفت وگوهاى علمى، ايجاد فرصت هاى مطالعاتى و....

14. شناسايى، جذب و به كارگيرى پژوهشگران و صاحب نظران توانمند و حمايت از فقه پژوهان حوزه علميه جهت زمينه سازى رشد و اعتلاى آنان.

15. اطلاع رسانى به حوزه هاى علميه در زمينؤ پرسش ها و چالش هاى نوپيداى جامعه و نظام اسلامى در عرصؤ فقه و حقوق اسلامى.

16. ارتباط و همكارى با سازمان ها، نهادها، شخصيت ها و نخبگان فرهنگى و موءسسات و مراكز علمى، پژوهشى و اجرايى به منظور پيش برد اهداف پژوهشكده.

17. برقرارى ارتباط فعال و سازنده با ديگر پژوهشكده ها و واحدهاى زيرمجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى با هدف برقرارى هماهنگى، اجراى طرح هاى مشترك و جلوگيرى از انجام كارهاى موازى و تكرارى.

سیاسست ها

1. پاى بندى به مبانى و عناصر اصيل فقه اماميه و تلاش در جهت افزايش كارآمدى آن.

2. محور قرار دادن مخاطبان فرهيخته، كارشناسان و پژوهش گران حوزه و دانشگاه در عرصؤ تحقيقات و پژوهش هاى در دست انجام و توجه به عموم دانش پژوهان حوزه و دانشگاه در درجؤ دوم.

3. توجه به مسائل نظرى و عملى انسان امروز و مقتضيات دين دارى در عصر حاضر.

4. تلاش در جهت نشان دادن توانايى فقه در پاسخ گويى به نيازهاى نوپيداى جامعه انسانى.

5. تلاش در جهت افزايش تقيد به فقه در رفتار فردى و برنامه ريزى هاى اجتماعى.

6. رعايت معيارها و استانداردهاى علمى و به كارگيرى روش ها و ابزارهاى نوين در پژوهش هاى فقهى و حقوقى.

7. تلاش در جهت ارائه پژوهش ها با زبان و ادبياتى روزآمد و تأثيرگذار.

8. برخورد فعال با حوزؤ پژوهش هاى فقهى و تلاش در جهت نظريه پردازى و طرح ايده ها و انديشه هاى جديد در اين حوزه و پرهيز از جمود و التقاط.

9. نگاه جامع و عميق به موضوعات و مسائل، پرهيز از سطحى و جزئى نگرى و توجه به ارتباط پژوهش ها با يكديگر.

10. اهتمام به ارتباط و تعامل با انديشمندان و فرهيختگان و استفاده از دست آوردها و توان آنان در زمينه فقه و حقوق در جهت انجام وظايف و فعاليت هاى پژوهشى.

11. اولويت دادن به فعاليت هاى گروهى و هم انديشى در حوزه فقه و حقوق.

12. تخصصى كردن پژوهش ها در گروه هاى پژوهشى و طرح هاى تحقيقاتى.

13. طبقه بندى و اولويت گذارى در موضوعات پژوهشى با توجه به امكانات و توانايى ها.

14. استفاده از دستاوردهاى علوم و معارف بشرى همراه با نگرش انتقادى نسبت به كاستى ها و ناهماهنگى هاى آن با انديشه اسلامى.

15. رويكرد نقادانه به آرا و نظرات انديشمندان و پرهيز از هرگونه مطلق گرايى.

16. پرهيز از كارهاى موازى و تكرارى و استقبال از همكارى با ساير موءسسات پژوهشى.

گروه های پژوهشی

1. گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامى؛

2. گروه دانش هاى وابسته به فقه (اصول فقه، رجال و حديث)

3. گروه مسائل فقهى و حقوقى؛


سایت: پژوهشکده فقه وحقوق