تبیان، دستیار زندگی
قابلیّت اعتماد ممکن است همیشه، مسئلهء مرگ و زندگی نباشد امّا برای توفیق هر تیمی ضروری است. معنای این حرف را وقتی می فهمیم که کسی را در تیم خود بیابیم که نتوان روی او حساب کرد. آدم قابل اعتماد را نیز می شناسیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتماد اطرافیان را کسب کن!

اعتماد

برای مطالعه ی قسمت قبل اینجا کلیک کنید.

قابلیّت اعتماد ممکن است همیشه، مسئله ی مرگ و زندگی نباشد امّا برای توفیق هر گروهی ضروری است. معنای این حرف را وقتی می فهمیم که کسی را در تیم خود بیابیم که نتوان روی او حساب کرد. آدم قابل اعتماد را نیز می شناسیم.

به نظر من، پایه های اعتماد این ها هستند:

انگیزه های اصلی

ارسطو معتقد بود:" هر کاری که می کنیم در جستجوی چیزی دیگر هستیم." یعنی که معتقد بود به انگیزه های اشخاص نمی توان اعتماد کرد. من با این موافق نیستم. بیشتر وقت ها راه را بر شکّ دیگران باز می گذارم. سعی می کنم انگیزه های خود را در چارچوبی درست قرار دهم و اعضای گروه را نیز تشویق می کنم که همین کار را بکنند. حال، اگر کسی باشد که پیوسته مصلحت خویش را بر مصلحت تیم مقدّم بدارد قابل اعتماد نخواهد بود. انگیزه ها در کار تیمی مهمّ هستند.

در تحلیل نهایی، صفت مشترک همه ی آدم های موفّق مسئولیِت پذیری آنهاست.

مسئولیّت پذیری

دیگر صفت کسی که بتوان در کار تیمی بر او اعتماد کرد ، احساس مسئولیّت است. بزرگی می گوید:"  در تحلیل نهایی، صفت مشترک همه ی آدم های موفّق مسئولیِت پذیری آنهاست." انگیزه به ما می فهماند که چرا اشخاص قابل اعتماد هستند ، امّا احساس مسئولیّت اشخاص نشان می دهد که می خواهند قابل اعتماد باشند.اعضای قابل اعتماد گروه به انجام هر کاری که از آن ها برآید اشتیاق دارند.

فکر کردن

جین مارین، سردبیر بلفونتاین اگزامینر، گزارشگری تازه کار را فرستاد که از بازی مهمّی گزارشی تهیّه کند، امّا جوان تازه کار دست خالی برگشت.

- مارین پرسید:" چرا دست خالی برگشتید؟"

- گزارشگر جواب داد" بازی انجام نشد."

- " انجام نشد؟ چه شد پس؟"

- " استادیوم فرو ریخت."

- " پس کو گزارشگر فروریختن استادیوم؟"

- " ببخشید برای این کار که نرفته بودم"

فرصت انتشار خبری دست اوّل از دست رفته بود ، فقط برای اینکه آن جوان فکر خود را به کار نینداخته بود.

قابلیّت اعتماد فراتر از مسئولیِت پذیری است. مسئولیّت پذیری باید با فکر همراه باشد تا بدرد تیم بخورد.

پایداری

آخرین ویژگی عضو قابل اعتماد تیم، پایداری اوست. اگر نتوان بر یاران تیمی همیشه اعتماد کرد، هیچ گاه نمی توان اعتماد کرد. پایداری فراتر از استعداد است، مَنشی را می طلبد که به رغم دشواری ها جا نزند. کافی نیست که تمام سعی خود رابکنیم. گاه باید کاری را که از ما خواسته اند با هر سختی به سرانجام برسانیم.

تیم

برای اینکه بیش از پیش قابل اعتماد باشید...

انگیزه های خود را بشناسید

اگر هدف های خود را روی کاغذ نیاورده اید ، همین حالا این کار را بکنید. اکنون این هدف ها را مرور نمایید. کدامیک از این هدف ها منافع تیم شما را تامین می نماید؟-تیم ممکن است خانوادهء شما باشد، سازمانی باشد که در آن کار می کنید، یارانی باشند که به اتّفاق کاری داوطلبانه انجام می دهید، یا همبازی های تیم فوتبال یا والیبال باشند. کدامیک فط منافع شما را تامین می کنند؟ حال، بکوشید تا منافع خود و تیم خویش را هماهنگ سازید. هدفی که برای تما نفع شخصی داشته باشد اما به ضرر خانواده تان باشد ، اگر درست فکر کنید به ضررتان خواهد بود.

آیا به نظر دیگران حرف تان حرف است؟

از پنج نفر از نزدیکان بپرسید:" وقتی می گویم فلان کار را می کنم، چقدر به حرف من اطمینان می کنید؟ در مقیاس 1 تا 10 چه نمره ای به من می دهید؟" اگر ممکن باشد یکی از پنج نفر را از زیردستان و یکی دیگر را از بالادستان برگزینید. اگر نمره ی مورد انتظار خود را نگرفتید از خود دفاع نکنید. اگر میانگین نمره ها کمتر از 9 یا 8 بود فاصله حرف و عمل را کمتر کنید.

اگر یاری باشد که به شما کمک کند بهتر نتیجه می گیرید. کسی را بیابید که مورد احترام شما باشد و از او بخواهید مراقب باشد که همیشه به قول خود عمل کنید.

و البته فراموش نکنید که وفای به عهد یکی از ملموس ترین ویژگی های یک مسلمان باید باشد.پس اگر تا به حال انسان قابل اعتمادی نبوده اید ،از امروز دست به کار شوید...

منبع:

کتاب «17 اصل مهم در کار تیمی» - با تغییر و تلخیص

تنظیم برای تبیان:داوودی

مقالات مرتبط :

آدمی باش با کار های غیر معمولی

انتخاب کن: برنده یا بازنده؟

معجزه ای برای زندگی

حرف نزن ! عمل کن !

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.