تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت می توانید در یک محیط تعاملی مسحت لوزی را به صورت پویا بررسی کنید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مساحت لوزی

توضیح:

شکل زیر یک لوزی است که با حرکت دادن  نقطه های سبز رنگ می توان طول قطرهای آن را تغییر داده و لوزی های مختلفی ایجاد کرد.

مساحت لوزی

فعالیت:

با حرکت دادن نقاط سبز رنگ، قطرهای لوزی را تغییر دهید.

  1. 1. می توانید بگویید: چه رابطه ای میان مساحت لوزی و مساحت مستطیل وجود دارد؟
  2. 2. به نظر شما، فرمول مساحت لوزی با در نظر گرفتن قطرهای آن چیست؟
  3. 3. اگر اندازه ی دو قطر با هم برابر باشد، شکل حاصل چه شکلی است؟ و چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخ :