تبیان، دستیار زندگی
در قسمت اول مطلب اساس شعر اشعار اخلاقی را به اختصار توضیح دادیم تا در بیان مطالب تخصصی تر ذهن بیننده آمادگی پذیرش بهتر را داشته باشد، در این بخش به بیان توضیح اشعار وصفی می پردازیم: گفتیم كه شعر خوب به دو قسمت عمومی و خصوص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشعار وصفی و تشبیهات

در قسمت اول مطلب اساس شعر اشعار اخلاقی را به اختصار توضیح دادیم تا در بیان مطالب تخصصی تر ذهن بیننده آمادگی پذیرش بهتر را داشته باشد، در این بخش به بیان توضیح اشعار وصفی می پردازیم:

گفتیم كه شعر خوب به دو قسمت عمومی و خصوصی تقسیم می شود، اساس شعر نیز به سه قسم می توان تقسیم نمود:

1)        اشعار اخلاقی

2)         اشعار وصفی

3)         اشعار روائی

اشعار اخلاقی

اشعار وصفی و تشبیهات

آثاری هستند كه شاعر در آنها نقاشی و تابلوسازی می كند، اعم از اینكه این تابلوسازی نقاشی روحانی و پسیكولوژِیك و یا نقاشی جسمانی و طبیعی باشد: بیان حالات عشقیه، غضب، خوشوقتی، دلتنگی، شكوه، رزم و بزم، شكار، تعریف وجاهت، نقاشی طبیعت از قبیل آسمان درخشان، شب تاریك، كوه، دریا، باغ و امثال آن را باید جزء اشعار وصفی محسوب داشت. معلوم است هر چه احساسات شاعر قوی تر و یا لطیف تر باشد، هر چه ذوق و سلیقه شاعر زیادتر باشد، هر چه خود نقاشی نزدیك تر به طبیعت باشد، آن نقاشی روحانی و یا جسمانی بهتر خواهد بود، مثلا اگر شاعری خود گرفتار عشق شده باشد، بر خودش مصائبی وارد شده باشد، در منظر طبیعی و در دامن طبیعت نشو و نما كرده باشد، بهتر از كسی كه فقط در خیال و عالم تصور نقاشی می نماید از عهده برآمده و تابلوهای مختلفه عشقی را مجسم خواهند نمود.