تبیان، دستیار زندگی
برخی درختان خیلی پیر هستند. اندازه و سن یك درخت را می‌توان به آسانی به دست آورد.زرگی تنه یك درخت چقدر است؟ برای اندازه‌گیری بزرگی تنه‌ی یك درخت از یك تكه طناب استفاده كنید. طناب را به دور تنه درخت ببینید و انگشت خود را روی نقطه‌ای كه دوسر طناب به هم می‌رس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندازه و سن یك درخت

برخی درختان خیلی پیر هستند. اندازه و سن یك درخت را می‌توان به آسانی به دست آورد.

وسایل لازم

وسایل لازم:

شما به

طناب

متر یا خط‌كش

دفترچه‌ی یادداشت

مداد

احتیاج دارید.

١- بزرگی تنه یك درخت چقدر است؟ برای اندازه‌گیری بزرگی تنه‌ی یك درخت از یك تكه طناب استفاده كنید. طناب را به دور تنه درخت ببینید و انگشت خود را روی نقطه‌ای كه دوسر طناب به هم می‌رسد قرار دهید. یك درخت بلوط بزرگ مثل این باید چند صدسال عمر كرده باشد.

تنه درخت

٢- طناب را روی زمین بگذارید و اندازه‌ی آن را تا محلی كه انگشت‌تان را گذاشته بودید، اندازه بگیرید. این مقدار برابر اندازه‌ی محیط خارجی تنه‌ی درخت است.

اندازه گیری

٣- سن یك درخت چقدر است؟ حلقه‌های روی یك كنده‌ی درخت سن آن را نشان می‌دهند. هر سال یك حلقه به حلقه‌های روی تنه‌ی هر درخت اضافه می‌شود.

تنه درخت

٤- تعداد حلقه‌ها را بشمرید تا به سن یك كنده‌ پی ببرید. اگر روی تنه‌ی درخت صدوپنجاه حلقه وجود دارد پس این درخت صدوپنجاه ساله بوده است. یافته‌هایتان را با مداد در دفترچه خود یادداشت كنید.

تنه درخت

درخت

بازگشت