تبیان، دستیار زندگی
اگر شما بتوانید به طور پیوسته ضربه فورهند و بک هند بزنید، آماده برای لوب زدن هستید. لوب یک ضربه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام تنیس (17)

آموزش گام به گام تنیس 17

زدن لوب برای کنترل حریفان

اگر شما بتوانید به طور پیوسته ضربه فورهند و بک هند بزنید، آماده برای لوب زدن هستید. لوب یک ضربه نرم، کماندار بلند و از ضربات بسیار ارزشمند بازی است. با وجود امتیازاتی که لوب دارد، ضربه ای است که بازیکنان به ندرت آن را تمرین یا از آن استفاده می کند و این بسیار بد است، با تمرین نکردن این مهارت مهم بازیکنان شانس افزایش نیروی ضربه امتیازآور دیگری را از دست می دهند.

لوبهای دفاعی امتیازات را توسعه می دهد وقتی که شما در دردسر افتاده اید، لوبهای تهاجمی برنده امتیازات است. فراموش نکنید که در هر 2 روش حریفتان را از تعادل دور نگه  دارید. لوبهای کارا می توانند به راستی منحرف و ضعیف کننده حریفتان باشند. از یک لوب هر زمانی که بتوانید برای برنده شدن یک امتیاز استفاده کنید که بیشتر بازیکنان اغلب مواقع آن را تشخیص می دهند.

در این میان برخی مواقع یک لوب را امتحان کنید حتی اگر امتیاز را از دست بدهید. اگر هیچ چیز دیگر نباشد لوب، حریفتان را متعجب خواهد کرد. بدون تهدید لوب، بازیکنان دیگر مجبور نیستید در مقابل یک امکان، دفاع کنند. آنها می توانند پیش بینی کنند که شما برای حفظ توپ در بازی با ضربات برخوردکننده به زمین نرمال ادامه می دهید که این امتیازات آنها مزیت غیرلازمی است، بنابراین برای استفاده بیش از حد از لوب تلاش نکنید.

در صورت کنترل، لوب را به سمت بک هند بزنید وقصدتان را برای لوب به وسیله  روشی که ایجاد کرده اید از دست ندهید. آن را شبیه هر ضربه دیگری ایجاد کنید و وقتی به سختی در گوشه ای قرار گرفته اید لوب کراس کرت را بزنید. لوب در ضربات تهاجمی پایین است. (البته نه خیلی پایین) لوبهای تدافعی ضربات بلند و عمیق هستند ودر بازیهای دوبل، لوب در برنامه بازی شما گنجانده می شود. برگرداندن سرویسهای مشکل، لوب زدن به بازیکن کنار تور و لوب زدن وقتی که هر2 حریف در کنار تور هستند، همگی تاکتیکهای شما را تشکیل می دهند. در ادامه شما را برای بیشتر دانستن در مورد نقش لوب در بازی دوبل راهنمایی می کنیم.

زدن یک لوب

شما از ضربه  لوب هم به صورت فورهند و بک هند می توانید استفاده کنید. طرز گرفتن راکت برای یک لوب فورهند (شکل 1-17) مانند طرز گرفتن برای ضربه  برخورد کننده به زمین فورهند است و می توان از گرفتن شرقی، غربی و نیمه غربی استفاده کرد.

(شکل 1-17)

آموزش گام به گام تنیس 17آموزش گام به گام تنیس 17

اگر شما در حال زدن یک ضربه لوب تدافعی هستید، زمان زیادی برای آماده شدن ندارید. یک حرکت بلوک کوتاه با گرفتن محکم  باز کردن رویه راکتتان برای بلند کردن توپ تمامی مواردی هستند که برای اینکه در امتیاز بمانید انجام می دهید. اگر زمان زیادی دارید، حرکت چرخش را از پایین به بالا برای اینکه توپ را به حد کافی بالا ببرید انجام دهید تا از حریفی که نزدیک تور است رد شود و به حد کافی به قسمت عمیق بزنید تا حریف برای ضربه زدن عقب نشینی کند.

یک لوب بک هند (شکل 2-17) ضربه ای با طرز گرفتن بک هند است که بیشتر افراد از روش استاندارد شرقی یا روش غربی اصلاح شده استفاده می کنند. بازیکنانی که از روش بک هند 2 دستی استفاده می کنند ممکن است برای ضربه لوب بک هند مشکل بیشتری داشته باشند زیرا برای مانور دادن روی ضربات سختی که به طور مستقیم به سوی شما زده می شوند با مشکل روبه رو می شوید. وقتی که شما زمان زیادی برای ساختن یک لوب دارید، حرکت دوباره راکت عبور از مسیر پایین به بالا (رویه باز) برای بلند کردن توپ به قسمت بالا و عمیق می باشد.

(شکل 2-17)

آموزش گام به گام تنیس 17

وقتی که شما در حال دفاع در مقابل یک اسمش هستید، در مورد اینکه چه چیزی انجام دهید یا چطور آن را انجام دهید انتخاب زیادی ندارید. هدف این است که با یک ضربه بیشتر در امتیاز بمانید اما وقتی که زمانی برای ایجاد ضربه دارید و حریفتان منتظر یک ضربه برخورد کننده به زمین است، یک لوب تهاجمی خوب تغییر یافته (فورهند یا بک هند) می تواند برنده کننده  امتیاز بازی باشد و باعث نگرانی حریفتان وقتی که او نزدیک تور قرار دارد،شود.

اینجاست که شما یک لوب می زنید. اجازه دهید اول در مورد قسمت آسان آن بحث کنیم. راکت را مانند طرز گرفتن که برای هر ضربه برخورد کننده به زمین می توانید نگه دارید، بگیرید فقط قبل از برخورد با توپ برای مقاومت برابر نیروی اسمش حریف امکان دارد مجبور به محکم تر گرفتن آن باشید. برای طرز گرفتن حالت ویژه ای نیاز نیست واگر یک ضربه به سمت فورهندتان بیاید، از طرز گرفتن که برای تمرین ضربات برخورد کننده به زمین فورهند داشتید، استفاده کنید. به بک هند یک دستی یا 2 دستی برای ضربات لوب از طرف مخالف تغییر دهید. آن را از اینگونه بررسی کنید که لوب روش دیگر صحیحی برای اجرا فورهند یا بک هند است اما بلندتر، نرم تر و ترجیحاً عمیق تر از یک ضربه برخورد کننده به زمین معمولی است.

اگر شما نزدیک تور هستید و حریفتان لوب را به بالای سرتان می زند، حق انتخاب متنوعی دارید. اگر به توپ اجازه دهید بجهد بدون از دست دادن موقعیت تهاجمی تان، ضربه را بعد از آنکه توپ جهید و لوب را با یک اسمش برگردانید. اگر بسیار نزدیک تور هستید، حرکت کرده و توپ را با یک اسمش قبل از جهیدن آن برگردانید.

آموزش گام به گام تنیس 17

اگر به توپ اجازه جهیدن موقعیت جمله تان را از دست می دهید، وقتی که توپ در هواست آن را بزنید، اگر در موقعیت راحتی هستید دنبال یک ضربه برنده کننده بروید، ضربه کوتاه و زاویه داری برای اینکه حریفتان را به منطقه عمیق عریضی کشیده یا نگه داشته تا او را دچار مشکل کنید. اگر به راحتی بازی را آغاز نکنید، لوب را به درون بک کرت حریفتان با یک اسمش کنترلی برگردانید.

اگر نتوانستید به توپی که در هواست ضربه بزنید، فوراً چرخیده در مسیر توپ به سمت بیس لاین به سرعت بدوید. (درست زیر توپ ندوید) شما باید چیزی شبیه فورهند یا بک هند وقتی که به آن رسیدید بزنید، در یک خط موازی و در سمت مسیر توپ حرکت کنید. به عبارت دیگر فرصتی برای چرخش ایجاد کنید. اگر وقتی که به لوب زده شده می رسید، آن را با لوب خودتان که به همان اندازه بلند و عمیق است برگردانید. متعاقب مسیر مستقیم زیر توپ، حق انتخاب را از دست می دهید. در این مرحله شما فقط در حال کوشش هستید تا فعال بمانید بیشتر درباره گرفتن توپ و لوب نگران هستید تا به مواردی مثل برگرداندن آن.

وقتی که شما در یک کرت هستید و حریفتان لوب می زند، شما می توانید به 2 روش ضربه بزنید. اولین روش تشکیل و زدن یک اسمش کنترلی درون بک کرت است. دومین روش اینکه لوب حریفتان را با لوب خودتان پاسخ دهید. والی های مون بالا (لوبها در مقابل لوبها) در برخی مواقع اتفاق می افتد اما آنها بسیار زیاد و بسیار سرگرم کننده نیستند.

                                                                                                          منبع : کتاب گامی به سوی موفقیت (تنیس)

                                                                                                                                  تنظیم و تدوین: ایمان پناهی