سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب، فرصت مناسبی برای بازخوانی آراء و نظرات امام خمینی(ره) درباره انقلاب اسلامی است. به این مناسبت، ایبنا مروری دارد بر مهم‌ترین كتاب‌هایی كه تاكنون در این باره منتشر شده‌اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

كتابشناسي امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي

 

كتابشناسی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب، فرصت مناسبي براي بازخواني آراء و نظرات امام خميني(ره) درباره انقلاب اسلامي است. به اين مناسبت، "ايبنا" مروري دارد بر مهم‌ترين كتاب‌هايي كه تاكنون در اين باره منتشر شده‌اند.

 

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) تاثير كلام، اعتقادات و آثار مكتوب امام خميني(ره) در تحقق انقلاب اسلامي انكارناپذير است.

ايشان 85 عنوان كتاب در حوزه‌هاي فقه، عرفان، فلسفه و اخلاق تاليف كرده‌اند.

 

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) پس از رحلت امام، به گردآوري و تدوين مجموعه آثاري درباره آراء و عقايد ايشان در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اخلاقي پرداخت.

اين موسسه پژوهشي، بر اساس وظيفه خود، سخنان و نظرات امام را در دو محور "انقلاب اسلامي" و "مباني حكومت اسلامي" تنظيم و در قالب مجموعه‌‌هاي دنباله‌داري مانند "تبيان" منتشر مي‌كند.

مهم‌ترين آثاري كه تاكنون با موضوع امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي منتشر شده، عبارتند از:

- ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ و م‍ج‍ل‍س‌ در ک‍لام‌ و پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ۱۳۷۰.

- ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌/ ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۷۲

- آی‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از ان‍دی‍ش‍ه‌ و آراء ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ ۱۳۷۴.

- خ‍ودب‍اخ‍ت‍گ‍ی‌ و خ‍ودب‍اوری‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ح‍اض‍ری‌؛ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌/‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ 1377.

- ن‍وس‍ازی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)‌/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ح‍س‍ن‍ی/ م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌/ ۱۳۷۸.

- ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌: م‍اخ‍ذش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ک‍ن‍گ‍ره‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی/ ‌م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ ۱۳۷۸.

- وح‍دت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌/ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)/ 1378.‌

- پ‍ن‍ج‍اه‌ ت‍ص‍وی‍ر از ام‍ام‌ و ای‍ران‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ادرپ‍ور/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ ۱۳۷۹.

- درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ م‍ح‍م‍درض‍ا ده‍ش‍ی‍ری‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۷۹.

- ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ردم‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1379.

- م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ق‍درت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ع‍ل‍ی‌ خ‍ال‍ق‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره): س‍ت‍اد ی‍ک‍ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ۱۳۸۱.

- ق‍رائ‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ از س‍ی‍اس‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ت‍وح‍دی‌/ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/۱۳۸۱.

- ره‍ب‍ری‌ و ان‍ق‍لاب؛‌ ن‍ق‍ش‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌/‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی/ 1381.

- ‌م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ق‍رب‍ان‍زاده‌ س‍وار/ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی/ 1381.‌

- ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ن‍ه‍اده‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/‌ م‍ه‍دی‌ ح‍اض‍ری‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/1381. 

- ح‍ق‍وق‌ و آزادی‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/‌ م‍ق‍ص‍ود رن‍ج‍ب‍ر/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۸۲.

- م‍واض‍ع‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در ب‍راب‍ر ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ و ن‍ه‍اده‍ای‌ آن‌/‌ ج‍ع‍ف‍ر ق‍ل‍ی‌پ‍ور/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۸۲.

- ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ردم‌ و ح‍اک‍م‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ م‍ح‍م‍د م‍ن‍ص‍ورن‍ژاد/ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی/ ۱۳۸۲.

- م‍ج‍م‍‌وعه م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ چ‍ال‍ش‌‍‌های‌ آی‍ن‍ده‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، فرهاد طاهري/ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۸۲.

- ام‍ت‌ و م‍ل‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ب‍اب‍ای‍ی‌زارچ/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۸۳.

- ‌ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره) و ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌/‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ فوزی‌ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۸۴.

- صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی(ره)/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)/ ۱۳۸۴.

- جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)/ معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)/ ۱۳۸۴.

- ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ 1384.

- آزادی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ ع‍ل‍ی‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ب‍ی‍رک‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ ۱۳۸۰.

- گ‍زی‍ده‌ای‌ از آث‍ار و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌): ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ /‌ ف‌. م‍ص‍ب‍اح‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره)/ 1385.

- بررسی تطبیقی خود مدیریتی امام‌خمینی و مدیران نظام اداری جمهوری اسلامی ایران/ محمود رضایی‌زاده/ پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی/ ۱۳۸۵.

- اح‍زاب‌ و گ‍روه‌‍‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)/‌ م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‍ی‌ت‍روج‍ن‍ی/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)‏‫/ ۱۳۸۵.‬

- آزادی‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‌ و ف‍ک‍ری‌ از ن‍ظر ام‍ام‌‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ آن‌/ م‍ه‍دی‌ م‍ن‍ت‍ظرق‍ائ‍م/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ موسسه چاپ و نشر عروج‏‫/ ۱۳۸۵.‮‬

- ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)/ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌/ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ۱۳۸۵.‬

- امام ، اخلاق، سیاست/ حسن اسلامی/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)/ ۱۳۸۵.

- ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) / محمود دارینی/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)‏‫/ ۱۳۸۶.‬

- روابط بین‌الملل از دیدگاه امام خمینی/ قربانعلی قربان‌زاده‌سوار/ پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی/ ۱۳۸۶.

- مبانی رهبری سیاسی امام خمینی(ره)/ اکبر اشرفی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/‏‫‏۱۳۸۷.‬

- روحانیت و حکومت "جایگاه روحانیت در اندیشه‌ سیاسی امام خمینی (ره)"/ جعفر برهانی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ ۱۳۸۷.

- مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان، با تأکید بر نظر امام خمینی/ قاسم جعفری/ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‏‫/ ۱۳۸۷.‬

- مبانی رهبری سیاسی امام خمینی/ اکبر اشرفی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ ‏‫‏۱۳۸۷.‬

- آيين انقلاب اسلامي/ جلد اول و دوم/ از مجموعه "تبيان"/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)/ 1387. 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین