تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، می توانید با تغییر پارامترهای موجود، توابع مختلف سینوسی را رسم کرده و دامنه و برد آن ها را تعیین کنید.......
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تابع سینوس

تابع سینوس

توضیح:

در شکل زیر نمودار یک تابع سینوسی را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c و d  در آن تغییر ایجاد کرد.

فعالیت:

نقطه ی آبی روی نمودار را جا به جا کنید، به مختصات نقاط توجه کنید.

1. نقاط محل تلاقی نمودار (f(x)= sin(x  با محور طول ها، چه ویژگی ای دارند؟

برای تغییر دادن مقدار پارامترها، از نقاط متغیر استفاده کنید. تغییرات به وجود آمده را ببینید.

2. نمودارهای (f(x)= 3 sin(x و (f(x)= 5 sin(x و (f(x)= 1/2 sin(x چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

3. نمودارهای (f(x)= sin(3x و (f(x)= sin(5x و (f(x)= sin(1/2x چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

4. نمودارهای f(x)= sin(x+2) , f(x)= sin(x) , f(x)= sin(x+5)-1 و f(x)= sin(x-2) +3 چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارند؟

برای پاسخ به سؤال زیر تابع (y= 4 +  0.3 sin (5x-3 را در نظر بگیرید.

دریافت پاسخ