تبیان، دستیار زندگی
در این درس دانش آموزان از یک خط کش، برای نشان دادن طولهای مختلف به صورت کسر استفاده می کنند. طرح این درس بر مبنای کار انجام شده در درس قبلی با واحدهای اندازه گیری غیر استاندارد بنا شده است. در این درس، دانش آموزان با ابزارهای استاندارد انواع چیزهای مختلف
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سانت به سانت

خط کش

اهداف

دانش آموزان می توانند:

درک کنند که می توان کسرها را به عنوان قسمتی از یک پاره خط ( طول ) نمایش داد.

قسمتی از یک پاره خط ( طول ) را با استفاده از کسرها توصیف کنند.

طول های کسری را با استفاده از خط کش میلی متری اندازه گیری نمایند.

وسایل لازم

خط کش میلی متری برای هر دانش آموز

داستان "اندازه یک پا چقدر است؟" نویسنده: رولف میلر ( اختیاری )

کامپیوتر و امکان دسترسی به اینترنت

برگه ی فعالیت سانت به سانت

برگه ثبت وضعیت دانش آموز ( مخصوص معلم )

طرح درس

برای سنجش پیش دانسته های دانش آموزان، از آن ها بخواهید تا آن چه را درباره کسرها و کاربرد آن ها فهمیده اند، بیان کنند. ثبت نظرات ایشان در برگه مربوطه در طراحی تدریس های آینده، مفید خواهد بود.

در شروع درس، به هر دانش آموز یک خط کش میلی متری و برگه فعالیت "سانت به سانت" را بدهید. به آن ها یادآوری کنید که چگونه در درس قبل با استفاده از قطعات ماکارونی، چیزهای مختلف را اندازه گیری کردند و بگویید امروز باید با خط کش میلی متری اندازه گیری کنند.

از آن ها بپرسید که طول خط کش چند سانت است.

همچنین به دانش آموزان بگویید که مردم در قدیم با انگشتان، دست ها ( وجب ) و پاهای خود اندازه گیری می کردند، اما مشکل این بود که تمام انگشت ها، دست ها و پاها یک اندازه نبودند و این مسئله در اندازه گیریهایی که نیاز به دقت داشت مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده بود. ( یکی از کتاب هایی که با این موضوعات نوشته شده، کتاب"اندازه یک پا چقدر است؟" است. امروزه استفاده از واحدهای اندازه گیری استاندارد مثل متر و سانتی متر، امکان اندازه گیری های دقیق و صحیح را فراهم نموده است.

توجه دانش آموزان را به تقسیمات روی خط کش میلی متری جلب کنید. هر سانتی متر به دو قسمت مساوی تقسیم شده که هر قسمت دارای 5 قسمت مساوی است. به دانش آموزان یادآوری کنید که برای اندازه گیری باید از صفر خط کش شروع کنند.

دانش آموزان در برگه "سانت به سانت" اندازه گیری طول های مختلف را تمرین می کنند. با انجام چند تمرین ابتدایی در کلاس، مطمئن شوید که دانش آموزان به درستی اندازه گیری خواهند کرد. بهتر است دانش آموزان پس از تکمیل برگه، پاسخ های خود را با همکاری دوستانشان مرور کنند و به یک توافق برسند. در پایان، پاسخ ها را در کلاس دوره نمایید. در مرحله بعد، گروه های دو نفری باید اندازه گیری های خواسته شده در برگه را انجام دهند. آن ها باید قبل از اندازه گیری، تخمین بزنند.

دانش آموزان باید پس از تکمیل برگه خود، پاسخ هایشان را با گروه دیگری چک کنند و در صورت وجود اختلاف، دوباره اندازه گیری کنند تا در کلیه پاسخ ها به توافق برسند. در پایان همه جواب ها را در کلاس مرور نمایید.

پرسش هایی برای دانش آموزان

چه تقسیماتی روی خط کش میلی متری شما وجود دارد که می توانید بر حسب قسمت های کسری اندازه گیری کنید؟ آن ها باید به  و  ها اشاره کنند.

کدام کسر بزرگ تر است،  سانتی متر یا  سانتی متر؟  سانتی متر

کدام کسر کوچک تر است، یا سانتی متر ؟  سانتی متر

کدام کسر بزرگ تر است،  یا سانتی متر ؟  سانتی متر

چگونه طول هایی را که بزرگ تر از یک سانتی مترند، اندازه گیری می کنید؟

ابتدا سانت های کامل و بعد کسری از یک سانت را اندازه می گیریم.

از کدام طرف خط کش اندازه گیری را شروع می کنید؟ از سمت چپ

ارزشیابی

در این مرحله، دانش آموزان باید به اهداف یادگیری رسیده باشند. بررسی پاسخ های دانش آموزان در برگه راهنمای یادگیری، در تصمیم گیری های آموزشی در مورد درک آن ها از مدل طولی کسر، سودمند خواهد بود. در صورت تمایل می توانید این اطلاعات را در برگه مخصوص ثبت وضعیت دانش آموز بنویسید.

بررسی اجرای طرح درس در کلاس

کدام دانش آموزان دریافتند که یک کسر را می توان با قسمتی از یک پاره خط ( طول ) نمایش داد؟ چه فعالیت هایی برای کسانی که متوجه این مطلب نشده اند، مناسب است؟

کدام دانش آموزان توانسنتد قسمتی از یک پاره خط ( طول ) را به کمک کسرها توصیف کنند؟ چه فعالیت هایی برای دانش آموزانی که به این توانایی نرسیده اند، مناسب است؟

کدام دانش آموزان توانستند طول ها را با استفاده از خط کش به صورت کسری اندازه گیری کنند؟ چه فعالیت هایی برای کسانی که متوجه این مطلب نشده اند، مناسب است؟

کدامیک از گروه های دو نفری بهتر با هم کار کردند؟ کدام گروه ها را باید در درس های بعدی تغییر داد؟

علت عدم موفقیت بعضی از گروه ها در کار گروهی چه بود؟ ( آیا مشکل ناشی از رفتار طرفین بود یا سطح درسی آن ها به گونه ای بود که نمی توانستند خود را با یکدیگر تطبیق دهند؟ )

کدام قسمت های این طرح درس با موفقیت تمام انجام شد؟ کدام قسمت ها را باید برای اجراهای بعدی اصلاح کرد؟

مترجم: منصوره فروزان