تبیان، دستیار زندگی
حافظه یك از مهمترین عناصر سخت‌افزار استفاده شده در كامپیوتر است. بدین منظور از حافظه‌ها مختلف و با فنار‌ها متفاوت استفاده می‌گردد. حافظه‌ها «ایستا» (Static)و «پویا» (Daynamic)، دو نمونه متدوال در این زمینه می‌باشند. كامپیوتر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :


تفاوت Static Ram و Dynamic Ram

حافظه یك از مهمترین عناصر سخت‌افزار استفاده شده در كامپیوتر است. بدین منظور از حافظه‌ها مختلف و با فنار‌ها متفاوت استفاده می‌گردد. حافظه‌ها «ایستا» (Static)و «پویا» (Daynamic)، دو نمونه متدوال در این زمینه می‌باشند. كامپیوتر شما ممكن است هم دارا حافظه staticو هم dynamicباشد. از حافظه‌ها فوق با توجه به تفاوت مشهود قیمت آنان با اهداف متفاوت استفاده می‌گردد. با بررس نحوه عملكرد هر یك از تراشه‌ها حافظه staticو dynamic، می‌توان به تفاوت‌ها موجود و علت اختلاف قیمت آنان، بیشتر واقف گردید.

Dynamic RAM، متداول‌ترین نوع حافظه در حال حاضر محسوب می‌گردد. درون یك تراشه dynamic RAM، هر سلول حافظه صرفا یك بیت اطلاعات را در خود ذخیره نموده و از دو بخش اساس تشكیل می‌گردد: یك ترانزیستور و یك خازن. به منظور ذخیره میلیون‌ها سلول حافظه بر رو یك تراشه از تعداد انبوه ترانزیستور كوچك و خازن استفاده می‌گردد. خازن مسوولیت نگهدار صفر و یا یك را برعهده داشته و  ترانزیستور به منزله یك سوئیچ است كه مدار كنترل بر رو تراشه  را به منظور خواندن خازن و یا تغییر وضعیت آن، مدیریت می‌نماید. خازن را می‌توان به منزله یك سطل كوچك در نظر گرفت كه قادر به ذخیره الكترون‌ها می‌باشد.

به منظور ذخیره ساز مقدار یك در حافظه، می‌بایست سطل فرض از الكترون‌ها پر گردد و برا ذخیره مقدار صفر، این سطل می‌بایست خال گردد. مهمترین مشكل سطل فرض، وجود نشت و یا سوراخ در آن است كه باعث می‌گردد پس از گذشت مدت زمان مشخص، خال گردد. در مدت زمان كمتر از چند میل ثانیه، یك سطل پر از الكترون، خال می‌گردد. به منظور نگهدار وضعیت خازن و ذخیره ساز مقدار یك قبل از تخلیه خازن، می‌بایست پردازنده و یا كنترل كننده حافظه، خازن را شارژ نمایند. بدین منظور كنترل كننده حافظه، حافظه را خوانده و آن را مجددا” بازنویس می‌نماید.

فرآیند فوق كه به Refreshمعروف است به صورت اتوماتیك در هر ثانیه، هزاران مرتبه تكرار می‌گردد. علت نامگذار این نوع از حافظه‌ها به dynamicبه مفهوم فرآیند Refreshبرمی‌گردد.حافظه‌ها dynamic، می‌بایست به صورت پویا بازخوان و بازنویس گردند و گرنه تمامی‌اطلاعات موجود در آنان از بین خواهد رفت. علاوه بر موارد فوق، عملیات Refreshزمان خاص خود را داشته و باعث می‌گردد سرعت آنان، كاهش یابد.

Static RAMاز یك تكنولوژ كاملا متفاوت با dynamic RAM، استفاده می‌نماید. در حافظه‌ها staticاز یك نوع فلیپ فلاپ خاص كه هر یك از بیت‌ها حافظه را در خود نگهدار می‌نماید، استفاده می‌گردد. یك فلیپ فلاپ برا هر سلول حافظه از چهار تا شش ترانزیستور استفاده می‌نماید. در این نوع حافظه، ضرورت به عملیات Refreshing، نبوده و بدیه است كه سرعت آنان در مقایسه با حافظه‌ها dynamicبه‌مراتب بیشتر می‌باشد. با توجه به این كه این نوع از حافظه‌ها دارا بخش‌ها و عناصر بیشتر می‌باشند، یك سلول حافظه Staticفضا به‌مراتب بیشتر را نسبت به یك سلول حافظه dynamicبر رو تراشه، اشغال خواهد كرد. بنابراین شما حافظه كمتر را در هر تراشه خواهید داشت و بدیه است كه قیمت آنان نیز افزایش خواهد یافت (میزان حافظه قابل استفاده بر رو هر تراشه(.

با توجه به موارد اشاره شده، حافظه‌ها Staticسریع و گرانقیمت و حافظه‌ها dynamicارزان و كند می‌باشند. از حافظه‌ها Staticبه منظور ایجاد حافظه‌ها Cacheریزپردازنده (حساس به سرعت) و از حافظه‌ها dynamicبه منظور فضا ذخیره‌ساز اصل در سیستم‌ها، استفاده می‌گردد.


برگرفته از www.data-srco.ir