تبیان، دستیار زندگی
در کتاب مثنوی ریحانة الرسول که زندگانی فاطمه زهرا(س) توسط محسن سید اسماعیلی شاعر و نویسنده معاصر،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجاب، صدفی برای مروارید

حجاب

در کتاب مثنوی ریحانة الرسول که زندگانی فاطمه زهرا(س)  توسط محسن سید اسماعیلی شاعر و نویسنده معاصر، بصورت نظم و در قالب بیش از 1600 بیت گردآوری شده است، تحت عنوان حجاب چنین آمده است.

حجاب

زن درونِ دین حق با ارزش اســـــــت در بُرونِ دین ذلیلِ خواهش اســــت
قومِ عیسی قومِ موسی هم حَنیف داشـــت عریانی زن را بس سخیف

شرک عریان کرده بودش آن نســــاء لیک امر دین بشـــــد سِتر و کَساء

بر حجـــــاب آیات آمــــد آن زمـــــان گشـــــت واجــب بر تمــــام بانوان
زان زنان را این چنین گفتا رســـــول اُسوِهء پوشـش شما را شــد بتول
 فاطــــــــمه بودش نـمونه بر زنــــان تا کننـــــد آنان هـــــمه زینت نهان
شـــــــــد تَبَرّج از برای زن حـــــرام زان بیـــــاید عـــــــــزّت آنان دوام
چون صدف باشـد زنان را این حجـاب حفظ گــــردد دُرِّ آن از منجــــلاب
پوشـــــش زن از برای حفـظ اوسـت حُجب زن او را ملاک آبروســــــت
اَمر شـــــد اندام پوشـــــندی ز غیر در برونِ خانه در هنگام ســــــــیر
صورت و دســـــــتان تا مچ شد جدا گشــــــت بی زینت عـــیانِ آن روا
آیهء دیگــــــــــر بیامد بر امـــــــــین گفت: چشمان را یَقّضَّوا مؤمنین
شــــــــــد مکـمِّل آیه بر امر حجاب مرد و زن را می برد این بر صواب
بانوان را شـــــــد معلّم پس بتــول یاد می داد او به آنان این اصــــول
 فاطــــــــمه می گفت این بر بانوان خیرتان باشد همیشــــه این چنان

بر ضـــــــــرورت سویِ نامـحرم روید دور در غیرش ز نامحرم شــــــــوید

کرد زهرا این چنین نســــوان خطاب هســـت زینت بر شما حفظ حجاب
عــــاملِ احکام بودش فاطــــــــــمه زان اطاعت کرده از زهــــــــرا همه

ســخت گیری داشت زهرا در حجاب چون که عــریانی کند دین را خراب

رفت روزی بیت زهـــــرایِ بــــــــتول مرد کوری در معیّت با رســــــــول
مرد نابینا گـــــــــرفت اذن حضــــــور گشت زهرا ملتفت بر مردِ کــور

غیر او نامحـــــرمی آن جا نــــبود لیک زهـــــــرا چادری بر سر نمود

چون که پرسیدش ز زهرا مصطفی علّت آن چیســــت باشی در خفا؟

پاســــــخی اینگونه گــــفتا بر پدر چــــادرم را زان نمودم من به ســر

گر چه من را او نمی بیند کــنون لیک باشـــــــم شاهد او با عُیون
او یَشِـــــــمُ الرِّیح از من اِی پدر زان شــــــود اعمالِ نیکِ من هَدر
چون شـــــنید احمد ز زهرا این سخن گفت:باشی پاره ای از جسم من
فاطــــــــــــمه همچون معلّم بر زنان یاد دادی با عــــــــمل هم با زبان
داد آموزش ز قـــــــــــرآن مجــــید با بیانی توأم از بیـــــم و امـــــید
او بیان می کرد احــــــــکام زنـــــان مســـــتمع او را همه پیر و جوان
گفت بر زن ها شـــــــــوید از صالحات از زنانِ قانِتاتٌ حافِظـــــــــــــات
چون که با مردان خود خوبی کنید میشود همسر شما را چون مُرید
در نبود همســـــــــران چون حافِظات حفظ گردانید خود از منکــــرات

بخش های مختلف زندگی زهرای مرضیه را در کتاب مثنوی ریحانة الرّسول ملاحظه فرمائید.

حجاب

جهت خرید کتاب ریحانة الرّسول کلیک نمایید.    

جهت خرید کتب زنان کلیک  نمایید.

جهت خرید کتب اسلامی کلیک نمایید.

جهت خرید کتب حکمت و عرفان کلیک نمایید.

جهت خرید کتب خانواده کلیک نمایید.