تبیان، دستیار زندگی
كه خدا شاهد است از فحاشی و كتك زدن و لگد زدن هیچ مضایقه نكرده و نمی‌كنند و اگر تصدیق حكما آزاد بود از آمار معلوم می‌شد كه تا بحال چقدر زن حامله یا مریضه به واسطه لطمات و صدمات كه از طرف پاسبانها به آنها رسیده جان سپردند و چقدر از ترس و حرس فلج شدند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دست از سر ما بردارید!
حجاب زنان قبل از کشف حجاب

سند تظلم زنان یزدی به مجلس

بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و با تبعید وی از ایران ، شدت ظلم و اجحاف رضاخانی كاسته شده است. در فضای باز سیاسی كه نسبتاً برای جلب نظر مردم به تحمل سلسله پهلوی در كشور ایجاد شده است در منابر و جراید و بعضاً مجلس شورای ملی از جنایات پهلوی پدر اسم برده می شود و مردم امیدوار به روزهایی هستند كه فضای سیاسی و اجتماعی از اختناق پهلوی اول خالی شود. جمعی از زنان یزد در نامه ای به مجلس شورای ملی از ظلم و ستمی كه در دوره رضا خان در پی دستور الزامی شدن كشف حجاب، رفته است، گزارش داده اند. رضاخان برای مدرن کردن كشور و غربی كردن ایران و ایرانی متأثر از روشنفكران ایرانی چون فروغی، علی اصغر حكمت و دیگران خواستار تلبس زنان و دختران ایرانی به لباس زنان غربی می شود. این دستور به صورت ابلاغیه به همه نقاط ایران ارسال شده و در آن متخلفین مستوجب مجازات و اهانت شناخته می شوند، این نامه تصویری است كه در نقاط بسیاری از كشور در روزهای حكمرانی رضاخان پهلوی رخ داده است:

[تظلم زنهای یزد به مجلس شورای ملی ،‌ 23 مهر 1320]

مجلس شورای ملی ، شماره 5310، مورخه 23/7/1320

بعدالعنوان – به عرض می‌رسانیم در این موقع كه اراده شاهنشاه ما به پایه قانون مشروطیت استوار زبان و قلم آزاد شما نمایندگان ملت می‌توانید برای بیچارگان و ستمدیدگان دادرسی فرمائید متأسفانه آنچه در رادیوها شنیده و یا روزنامه‌ها مطالعه می‌شود؛ هیچ اسمی از ظلم و ستمهایی كه چندین سال است به ما بیچارگان شده نیست

كه به واسطه یك روسری یا چادرنماز در مجله‌ها حتی از خانه به خانه همسایه طوری در فشار پاسبان و مأمورین شهربانی واقع بوده و هنوز هم هستیم .

كه خدا شاهد است از فحاشی و كتك زدن و لگد زدن هیچ مضایقه نكرده و نمی‌كنند و اگر تصدیق حكما آزاد بود از آمار معلوم می‌شد كه تا بحال چقدر زن حامله یا مریضه به واسطه لطمات و صدمات كه از طرف پاسبانها به آنها رسیده جان سپردند و چقدر از ترس و حرس فلج شدند و چقدر مال ما را به اسم روسری یا چادر نماز به غارت بردند و چه پولهایی از ما به هر اسمی و رسمی گرفته شده خدا می‌داند .

اگر یك نفر از ماها با روسری یا چادر نماز به دست یك پاسبان می‌افتاد مثل اسرای شام با ماها رفتار می‌كردند بهترین رفتار آنها با ما با همان چكمه‌ها لگد بر دل و پهلوی ما بود و اگر به پول ما زیادتر لذا استدعای عاجزانه داریم اولا انتقام ما ستمدیدگان را از این جابران بكشید و هندوستان كه این قدر ادیان مختلف هست همه آزاد هستند مخصوصا مسلمانان دارای حجاب هستند .

لذا از نمایندگان محترم مسلمان كلیه ملت ایران استدعا داریم استرحاما حال دیگر دست ظلم و تعدی و شكنجه از سر ما زنهای مسلمان ایران كوتاه و ماها را آزاد فرمائید در خاتمه با تقدیم امضای جمعی از زنهای یزد – رونوشت برابر اصل است .

رئیس اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی [امضا] : ناخوانا

( ك - 12031- سری الف )

منبع: كتاب خشونت و فرهنگ، اسناد محرمانه كشف (1313-1322) به كوشش: مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش تهران1371