تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت، شما می توانید اتحاد دو جمله ای ( تفاضل ) را بررسی کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مربّع دو جمله ای ( تفاضل )

مربّع دو جمله ای ( تفاضل )

توضیح:

در این محیط تعاملی، با حركت دادن نقاط سبز اندازه a و b تغییر می كند.

فعالیت:

1. با توّجه به اعداد a و b، تعریف مربّع تفاضل دو عدد چیست؟

2. به نظر شما، مربّع تفاضل دو عدد  a و b و مربع a چه تفاوتی دارند؟

3. در این صورت، مربع تفاضل دو عدد چقدر است؟

دریافت پاسخ