تبیان، دستیار زندگی
یک پاره خط را به دو قسمت تقسیم کنید، به طوری که حاصل ضرب طول پاره خط اول در دومی در تفاضل دو طول بیشینه شود......
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حالت بهینه ی تقسیم یک پاره خط

حالت بهینه ی تقسیم یک پاره خط

یک پاره خط را به دو قسمت تقسیم کنید، به طوری که حاصل ضرب طول پاره خط اول در دومی در تفاضل دو طول بیشینه شود.

فعالیت:

شکل را ببینید.

نقطه ی سبز را جا به جا کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید.

1. نقطه ی قرمز در شکل نشان دهنده ی چیست؟ چه رابطه ای میان این مختصات و مسئله وجود دارد؟

روی نقطه ی ذکر شده راست کلیک کرده و گزینه ی "اثر حرکت" را فعال کنید، مجدداً نقطه ی سبز را جا به جا کنید.

2. کدام نقطه روی منحنی ایجاد شده، پاسخ مسئله است؟

حدس خود را با استفاده از نقطه ی متغیر زیر محور افقی، امتحان  کنید.

دریافت پاسخ