تبیان، دستیار زندگی
نسل کشی در ایران کوچک در حال تحقق است اما ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نسل کشی

در ایران کوچک!

نسل کشی در ایران کوچک

با توجه به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی «ICC» چهار جرم تحت صلاحیت این دیوان است؛ هر چند بررسی تفصیلی این جرایم مدنظر ماست و بزودی تقدیم شما می‌گردد، در این مقاله با توجه به وضعیت فوق‌العاده تاسف ‌بار  موجود شیعیان در پارا چنار  پاکستان که به "ایران کوچک" معروف است و شیعیان این منطقه در سراسر پاکستان به اعتقادات راسخ شیعی و نیز شجاعت و شهامت شهرت دارند مورد تهاجم  ودر معرض نابودی اند ، مقصود ما صرفاً طرح ضرورت پی‌گیری قضایی این جنایت است؛ بر این پایه طی مقالاتی سلسله وار این جنایات را از این نظر مورد مطالعه قرار می‌دهیم؛

جنایت علیه بشریت

(Crimes against humanity)

برضد شیعیان!

و

نخستین جرمی که در حیطه صلاحیت ICC می گنجد و برای شیعیان پارا جنار قابل طرح و پی‌گیری است مساله جرم  ژنو ساید  یا همان «نسل کشی است»

بر این اساس «نسل کشی» ICC_ بر طبق تعریف ارائه شده خود دیوان کیفری بین‌المللی شیعیان پارا چنار محقق است؛ و باید پی گیری لازم صورت گیرد .

اما نسل کشی چیست ؟ و آیا تلاش در جهت حذف شیعیان در ایران کوچک نسل کشی موضوع اساسنامه ICC  محسوب می شود؟!

براساس اساسنامه ICC، " ژنو ساید" عبارت است از:

" قتل ، ایراد صدمه شدید جسمی یا روحی، قرار دادن عمدی اعضای یک گروه در شرایطی که موجب زوال آنها شود. و ..."

مقصود از گروه؛ چهار گروه شناخته شده است گروه ملی ،قومی، نژادی و مذهبی ؛

گروه مذهبی" مجموعه ‌ای است که اعضای آن از مذهب یا شیوه عبادی واحدی تبعیت می کنند" و بر این پایه شیعیان در محل گفته شده قطعاً موضوع آن قرار می گیرند.

بر این اساس «نسل کشی» ICC_ بر طبق تعریف ارائه شده خود دیوان کیفری بین‌المللی شیعیان پارا چنار محقق است؛ و باید پی گیری لازم صورت گیرد .

طرح دعوی در دیوان کیفری بین المللی (Icc) از سه طریق امکان پذیر است؛

1- توسط دولت عضو دیوان .

2-توسط داستان دیوان کیفری بین المللی.

3- توسط ارجاع شورای امنیت سازمان ملل.

اینکه آیا جرایم دیگری نیز که در اساسنامه ICC آمده همچون جرم علیه بشریت نیز  قابل تطبیق بر جنایات به شیعیان پارا چنار می باشد یا خیر؟ و صلاحیت زمانی، مکانی و قابلیت پذیرش دیوان کیفری بین‌المللی تا چه حد اجازه پی‌گیری قضایی این جنایات را می‌دهد  و....موضوعاتی است تفصیل آن در آینده‌‌ای نزدیک تقدیم شما می‌نماییم؛

ادامه دارد....


زهرایی

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

جامعه وسیاست