تبیان، دستیار زندگی
تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد

عده ای از دانشجویان از سه شنبه شب برای رفتن به غزه در فرودگاه تحصن کرده اند.

این عده که درخواست گشودن راه و فراهم کردن امکانات برای سفر آنها به غزه و کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین را دارند؛ گفته اند اگر با درخواستشان موافقت نشود به تحصن خود ادامه خواهند داد.

 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
 • تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد
  تصاویر تحصن دانشجویان در فرودگاه مهر آباد

گروه جامعه و سیاست

عکاس: عباسزادگان