تبیان، دستیار زندگی
متهم، درخت «سدرة المنتهی» است و جاده‏ای که به معراج ختم می‏شود. متهم، تمام سنگ قبرهایند که بسم اللّه‏ دارند و تمام مادران که جنینشان فرزندانی خواهد شد. سنگ دردست....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از یک دادگاه رسمی

شعری از علی رضا قزوه
سیب ذوق کرد

درخت سیب را می‏آورند

با دستبند

جرمش این بود که سیب‏هایش را

چون سنگ پرتاب کرده بود

درخت پرتغال را می‏آورند

جرمش این بود که چرا

میوه‏های امسالش خونین بود

درخت زیتون را می‏آورند

و جرمش این که چرا

یک در میان گلوله به دنیا آورده بود

دادگاه رسمی است:

متهم، موجی است که به او ایست داده‏اند

و نایستاد

متهم، کبوتری است

که از «قبة الصخره» نرفت

متهم، گنجشکی است

که زبان «عبری» نمی‏داند

... و دادگاه رسمی است

متهم، درخت «سدرة المنتهی» است

و جاده‏ای که به معراج ختم می‏شود.

متهم، تمام سنگ قبرهایند

که بسم اللّه‏ دارند

و تمام مادران

که جنینشان

فرزندانی خواهد شد.

سنگ دردست.