تبیان، دستیار زندگی
داستان انسانی که گرگ شد از زبان علامه جعفری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انسانی که گرگ شد!
انسان در آتش

ما بسیار از حقوق بشر واعلامیه جهانی آن شنیده ایم  اما تفسیر اسلامی آن بر اساس پدر حقوق بشر اسلامی علامه جعفری رضوان الله علیه 1 چطور است ؟

آیا انسان را فردی كه دارای كرامت ذاتی است و با حكمت بالغه خداوندی به وجود آمده، هدف حیات او نیز خیر و كمال است و هر كس به وی اهانت كند و حقوق او را نادیده بگیرد، با مشیت خداوندی مبارزه كرده است  در نظر میگیرند،

یا انسان را به عنوان گرگ انسان تفسیر می كنند؟!

علامه  جعفری رضوان الله علیه می گوید : هنگامی می توان از اعلامیه حقوق جهانی بشر سخن به میان آورد كه انسان را در حوزه ارزشها تفسیر كنیم. كسانی كه از اعلامیه جهانی بشر سخن به میان می آورند، در ابتدا باید مشخص كنند كه آیا مرادشان از انسان، همان موجودی است كه پیامبران سیمای او را ترسیم كرده اند؟ یعنی فردی كه دارای كرامت ذاتی است و با حكمت بالغه خداوندی به وجود آمده، هدف حیات او نیز خیر و كمال است و هر كس به وی اهانت كند و حقوق او را نادیده بگیرد، با مشیت خداوندی مبارزه كرده است، یا انسان را به عنوان گرگ انسان تفسیر می كنند و هیچ حقیقت ارزشی در وجود او سراغ ندارند. مبنای حقوق بشر باید كرامت ذاتی انسان باشد و فلسفه هایی كه در غرب پیدا شده اند، نظیر فلسفه نیچه و طرفداران اصالت قدرت، هیچ یك این مبنا را مطرح نكرده اند.

علامه جعفری رضوان الله علیه

دیدگاه مقایسه‌ای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام

حقوق جهانی بشر نیز برای آنكه به یك فرهنگ جهانی تبدیل شود، باید شرافت و كرامت ذاتی انسان را اثبات كنند تا مجالی برای ظهور تفكرات ماكیاولی، اصالت نفع و اصالت قدرت پیدا نشود. مبنای حقوق بشر از دیدگاه غرب، همزیستی مسالمت آمیز همراه با صلح و آزادی و عدالت در جوامع بشری است.

این مبنا مهم است، ولی نمی تواند زیربنایی به وجود آورد كه همه افراد خود را اعضای خانواده ای واحد بدانند. برای تحقق چنین هدفی باید مبنای عالی تری - كه از دیدگاه اسلام خداست - مطرح شود.

   لذت پرستی


زهروی

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

1. ایشان مولف کتبی همچون حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و... می باشند.