تبیان، دستیار زندگی
چند بیت برای بیت معمور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احرام شعر

چند بیت برای بیت المعمور

کعبه

7بیت از محتشم :

بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم
چون فقیران به تمناى نوا آمده ایم
ما كه گِرد یكى خانه طوافى داریم
به گِدایى به سرِ خوان خدا آمده ایم
ما نه مشتاق به سنگیم و نه وابسته به گِل
به وصال تو به سر نى كه به پا آمده ایم
آرزومندى و درویشى و بى سامانى
جمع در ما و به امید غنا آمده ایم
كوله بار گنه از كوه صفا سنگین تر
خالى از غیر و در این جا به پناه آمده ایم
از سر خاكِ غریب حَسَن(ع) و امّ البنین(ع)
خون جگر، شِكوه كنان، سوى خدا آمده ایم
تا بگوییم گلستان خزان است بقیع
از اُحد، وز سر قبر شهدا آمده ایم

8بیت از آرش شفاعی :خلق چرخیدند...
کعبه

خلق چرخیدند، چرخیدند تا كامل شدند
آب و گل بودند تا دیروز، جان و دل شدند
خلق چونان قطره هاى گیج چرخى مى زدند
تا كه رحمت اذن داد و بر زمین نازل شدند
بر زمین نازل شدند و خاك جانى تازه یافت
آسمانها غرق در عطر گلاب و هل شدند
عنصرى بى خاصیت بودند خیل شاعران
آسمان و خاك را دیدند تا بیدل شدند
عارفان در محضر او عاشقى آموختند
فیلسوفان در حریم حضرتش عاقل شدند
جام را پركن صفاى خاطر آن خوشدلان
سعى كردند و زهر چه غیر از او زائل شدند
خلق تا از زمزم معنا لبى تر كرده اند
قطره اى خورده نخورده مست لایعقل شدند
خلق برگشتند نزد همسر و فرزندشان
جان و دل بودند تا دیروز، آب و گل شدند!

9 بیت از سید محمدحسین ابوترابى :بگو ببخش نفهمیده ام ندید بگیر

كعبه

دو تكه پارچه ساده و سپید بگیر
بپیچ بر تن خود، بوى صبح عید بگیر
گرفته سینه تو، در تراكم ابرى!
براى باز شدن بارش شدید بگیر
بگیر سر بالا مثل نخل در شجره
كه گفته سر پایین چون درخت بید بگیر
گناه كردى؟ باشد! مگر چه كرده خدا؟
بگو ببخش نفهمیده ام! ندید بگیر
بیا و فكرنكن بسته مى شود این در
چقدر قفل به خود بسته اى، كلید بگیر
نیاز نیست به ذكر و دعا بیا نزدیك
و ذكر ساده یارب و یامجیر بگیر
دلت شكسته اگر، در كنار كعبه گذار!
بیا ز دست خدا یك دل جدید بگیر
چقدر بوى رضایت گرفته اى حاجى!
خدا خریده ترا، حالت شهید بگیر
تولد تو مبارك برو! خداحافظ
قبول شد حج ات، از خدا رسید بگیر!