تبیان، دستیار زندگی
به بازیکنان پست آموزش دهید که تهاجمی حرکت کنند و برای یافتن هم تیمی آزاد دقیق باشند. هدف آنها از ...........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گام به گام بسکتبال  (11)

آموزش گام به گام بسکتبال  11

حرکتهای داخلی

به بازیکنان پست آموزش دهید که تهاجمی حرکت کنند و برای یافتن هم تیمی آزاد دقیق باشند. هدف آنها از حرکت داخلی، کسب موقعیت برای شوت نزدیک یا دادن پاس به هم تیمی آزاد در موقعیت گل است. بهترین راه رسیدن به این منظور، کسب مهارت در انواع حرکت‌هاست.

شوت پست

این حرکتی به وسط و داخل محوطه پنالتی است. این حرکت ابزار اصلی برای بازیکن پست و اصلی‌ترین راه کسب امتیاز است. (در حالت عادی، حرکت بدون دریبل است)

حرکت قدرتی

این حرکت اغلب سمت خط زیرین هنگامی که مدافع بالاتر (دور از خط زیرین) قراردارد، استفاده می‌شود. همچنین اگر مدافع سمت خط زیرین جا گرفته باشد، این حرکت‌ را می‌توان به سمت وسط انجام داد. ترتیب حرکتها این است که ابتدا روی پای سمت مدافع، چرخش پشتی انجام می‌شود و در همان حال راه مدافع بوسیله پشت بدن، سد می‌شود. سپس بازیکن پست یک دریبل قدرتی بین پاها می‌زند و یک توقف سریع انجام می‌دهد و به‌گونه‌ای که پاها به موازات خط زیرین قرار گرفته باشد. این دریبل گاهی می‌تواند، حذف شود. سرانجام حرکت قدرتی برای حفاظت توپ با بدن و گل زدن با دستی که دور از مدافع قرار دارد، استفاده می‌شود. (شکل 1-11)

(شکل 1-11)

آموزش گام به گام بسکتبال  11

حرکت دورانی

این حرکت پیشرفته‌ یک حرکت قدرتی است که به دنبال آن حرکت پست انجام می‌شود. این ترکیب زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مدافع از سمت بالا (یا پایین) حرکت قدرتی مهاجم را دفاع می‌کند و با پیش‌بینی خوب راه او را سد می‌کند. در این حال بازیکن پست فوراً حرکت پست انجام می‌دهد. (شکل 2-11)

ترتیب حرکت این چنین است: شروع با یک حرکت قدرتی است و بعد با سد شدن راه بوسیله مدافع، حرکت را متوقف کرده و حرکت پست در خلاف جهت تمایل بدن مدافع  انجام می‌گیرد.

(شکل 2-11)

آموزش گام به گام بسکتبال  11

حرکتهای روبه سبد

اینها حرکتهای اصلی و بیرونی هستند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که مدافع پشت بازیکن پست، دفاع می‌کند خصوصاً زمانی که بین آنها فضایی نیز وجود داشته باشد. مهاجم یک چرخش جلویی یا پشتی با هر کدام از پاها که بخواهد، انجام می‌دهد. حالتهای قابل اجرا بعد از چرخش جلویی شوت جفت، شوت جفت بعد از فریب شوت و شوت پست بعد از حرکت ضربدری است.(شکل 3- 11)

همه حرکتهای توپ زنده در این حالت قابل استفاده است. حالتهای دیگر چرخش پشتی روی هر یک از پاها و در پی آن شوت جفت، شوت جفت بعد از فریب شوت یا دیگر حرکتهای توپ زنده است. این حرکت چرخشی به پشت، ابتدا به وسیله "جک سیکما" به شهرت رسید، قصد او دور کردن مدافع و خلق یک شکاف برای شوت جفت سریع بود.

(شکل 3- 11)

آموزش گام به گام بسکتبال  11

نکته‌های مورد توجه مربیان درباره بازی پست

* به بازیکنان پست، حرکتهای داخلی را که می‌توانند با اعتماد به نفس اجرا کنند، بیاموزید و هنگام چرخش توپ بطور منظم به داخل پاس دهید تا بازیکنان بتوانند از این حرکتها استفاده کنند.

* به بازیکنان بیاموزید که در شوتهای داخل محوطه، از تخته استفاده کنند.

* بازیکنانی را که اهل رقابت و علاقه‌مند به برخوردهای فیزیکی هستند، به عنوان کاندیدا برای بازی در پست، در نظر داشته باشید.

* بازیکنان پست را وادارید داخل محوطه دستها را بالا نگاه دارند.

* بازیکنان را در حالت ایستادن مناسب قرار دهید، در حالی که هر دو دست خود را به عنوان علامت در راستای خط توپ و سبد بلند کرده‌اند.

* تاکید کنید که آزاد شدن اغلب نیازمند حرکتهای قوی و سریع و توأم با برخورد است.

* بازیکنان پست را تمرین دهید که پاس را ارزیابی کنند، با مدافع خود تماس بدنی داشته باشند و مکان مدافعان دیگر را زیر نظر داشته باشند.

* به آنها بیاموزید که شوت پست، شوت اولیه و اصلی درمیانه محوطه پنالتی است و یک حرکت طبیعی از حالت قراردادن توپ زیرچانه است.

* به بازیکنان پست نشان دهید که حفظ بدن بین مدافع و توپ در طول حرکت قدرتی، عاامل مهم در  تاثیر آن است.

* به بازیکنان آموزش دهید که حرکت دورانی، ترکیبی از حرکت قدرتی، توقف سریع و حرکت پست است که به ترتیب اجرا شود.

* در بعضی موقعیتها بازیکن پست ممکن است توپ را گرفته رو به سبد کند تا از حرکتهای بیرونی استفاده کند، خصوصاً هنگامی که بازیکن پست در محدوده خط پنالتی و منطقه پست بالا، قرار داشته باشد.

آموزش گام به گام بسکتبال  11

تمرینهای پست

حرکتهای پست از پاس چرخی

هدف: آموزش حرکتهای تهاجمی فردی به بازیکنان پست.

تجهیزات: توپ، سبد و انتخاب وسیله برگرداندن توپ (تاس بک).

روش: یک بازیکن پست یک پاس چرخی دو دست از پایین به خود می‌دهد (یا پاس می‌دهد و در برگشت از تاس بک آن را می‌گیرد) و آن را در مکان‌ دلخواه پست، پشت به سبد دریافت می‌کند. بازیکنان 3 تکرار از هر حرکت پست را از دو طرف محوطه پنالتی، به اجرا می‌گذارد. در این تمرین‌ نیازی به مدافع نیست ومربی می‌تواند برای کنترل جاگیری بازیکن در خط توپ و سبد، کارپا، علامت با دست مهارت گرفتن توپ و حرکتهای پست، خود اقدام به پاس دادن به بازیکن پست کند.

تمرین‌ متوالی پست

هدف: فراهم ساختن تمرین متوالی خودآموز برای حرکتهای تهاجمی پست.

تجهیزات: توپ، سبد و تاس بک در صورت امکان.

روش: بازیکنان پست با یک پاس چرخی دو دست از پایین به خودشان (یا پاس و دریافت از تاس بک) می‌دهند و در پی آن حرکتهای پست را انجام می‌دهند. بعد از این که بازیکنان در هر حرکت 5 گل به ثمر رساندند، 2 پرتاب آزاد موفق پشت سرهم لازم است تا به حرکت بعد برسند. (یا حرکت دوباره تکرار شود)

تمرین رساندن توپ به پست با 2 مهاجم و 2 مدافع

هدف: آموزش مهارتهای دفاعی و تهاجمی بازی پست، پاس دادن به بازیکن پست و حرکت بعد از پاس برای پاس برگشتی احتمالی.

تجهیزات: توپ و سبد و گروه 4 نفره بازیکنان (حداقل)

روش: 2 مدافع و 2 مهاجم در نقاط مختلف اطراف محوطه پنالتی روی بازی پست کار می‌کنند. همه اصول و قوانین بازی دفاعی و تهاجمی پست به کار گرفته می‌شود. هنگامی که مدافعان مالکیت توپ را به دست آوردند اولین پاس یا دریبل برای انتقال از دفاع به حمله باید انجام شود. بازیکنان حمله کننده بیرونی را وادارید که حرکت برش V را برای گرفتن پاس برگشتی احتمالی را در پی‌پاس به بازیکن پست، انجام دهند.

                                                                                                            منبع: کتاب مهارت‌ها و تمرین‌های بسکتبال