تبیان، دستیار زندگی
مطالعه تخصصی تطبیقی دو قاعده فقهی و حقوقی جالب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مطالعه تطییقی

تعامل  حدیث سلسلة الذهب

و قاعده جب

در حقوق کیفری ایران

و فقه امامیه

چکیده مقاله تخصصی سلسلة الذهب

حدیث سلسلة الذهب از زمره مشهورترین روایا ت خاصه وعامه دارای آثار فقهی حقوقی متعددی در ابعاد گونه گون فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران است وبه رغم همه  کثرت و تنوع مطالعات صورت گرفته پیرامون آن ،تحقیقات گسترده وعمیق و تطبیقی در قواعد فقه در مورد آن کمتر  مشاهده می شود.

بر این پایه نگارنده این مقاله با اعتقاد راسخ به  لزوم تاثیر گذاری گسترده این حدیث در فروع و  اصول اسلام حقیقی (امامیه)،در این نوشتار کوشیده است ضمن مطالعه تطییقی  تعامل  حدیث سلسلة الذهب  با قاعده جب  در گستره های مختلف ثبوتی واثباتی  با تبیین زوایای گونه گون آن همچون اعتبار ،قلمرو شمول ، حوزه عدم شمول ،آثار فقهی حقوقی  در  حقوق موضوعه  ایران و نیز در  فقه امامیه تصویری جامع از آن ترسیم نماید.

وبه رغم همه  کثرت و تنوع مطالعات صورت گرفته پیرامون آن ،تحقیقات گسترده وعمیق و تطبیقی در قواعد فقه در مورد آن کمتر  مشاهده می شود.

به رغم همه  کثرت و تنوع مطالعات صورت گرفته پیرامون آن ،تحقیقات گسترده وعمیق و تطبیقی در قواعد فقه در مورد آن کمتر  مشاهده می شود.

واژگان کلیدی: سلسلة الذهب،فقه امامیه،حقوق کیفری ایران، قاعده جب،اسلام،اصول دین، فروع دین،

حدیث،امام رضا(ع)،قواعد فقه،امامیه،حقوق موضوعه.

عناوین مباحثی که این مقاله تخصصی دربرمی گیرد :

1-مقدمه

2- تعامل حدیث سلسة الذهب و قاعده جب در گستره اعتبار

3- تعامل حدیث سلسة الذهب و قاعده جب به لحاظ قلمرو شمول

4-موارد مشمول حصن امان از عقاب در حدیث « سلسلة الذهب ‏».

5- تعامل حدیث سلسة الذهب و قاعده جب به لحاظ قلمرو عدم  شمول

6-نتیجه گیری

ادامه دارد


زهرایی

سطح خارج حوزه

وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

گروه جامعه و سیاست