تبیان، دستیار زندگی
قبل از شروع بازی درکلاس، از تصویر صفحه ی چرخان بر روی یک طلق شفاف کپی بگیرید تا بتوانید به کمک پروژکتور اورهد، آن را روی دیوار نمایش بدهید. همچنین از کارت های مربوط به تصاویر باتری های مثبت و منفی کپی بگیرید و پشت به پشت بر روی یک تکه مقوا بچسبانید تا در
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وسایل بازی

وسایل لازم :

کارت های باتری (هر تیم 6 کارت)

تاس

اسلاید صفحه ی چرخان

قبل از شروع بازی درکلاس، از تصویر صفحه ی چرخان بر روی یک طلق شفاف کپی بگیرید تا بتوانید به کمک پروژکتور اورهد، آن را روی دیوار نمایش بدهید. همچنین از کارت های مربوط به تصاویر باتری های مثبت و منفی کپی بگیرید و پشت به پشت بر روی یک تکه مقوا بچسبانید تا در پشت تصویر باتری با مقدار مثبت، تصویر همان باتری با مقدار منفی قرار داشته باشد. سپس دور کارت ها را بچینید و آن ها را از هم جدا کنید. (در صورت تمایل می توانید از تصویر باتری های مثبت و منفی به صورت جداگانه استفاده کنید. البته این روش بازی مشکل تر خواهد بود.) قبل از انجام بازی، قوانین آن را همراه با   دانش آموزان مرور کنید.

هدف بازی:

در این بازی، زمانی به تیم شما امتیازی تعلق می گیرد که کارت های بازی را طوری به دنبال هم قرار دهید که مجموع ولتاژ آن ها با عدد مشخص شده توسط صفحه ی چرخان برابر گردد. اولین تیمی که 10 امتیاز کسب کند، برنده است.

روش انجام بازی:

ابتدا کلاس را به گروه های 2 تا 4 نفره تقسیم کنید. کارت ها را باهم مخلوط کرده و به هر تیم به طور تصادفی 6 کارت بدهید. یک طرف هر کارت تصویر باتری با ولتاژ منفی و طرف دیگر آن، تصویر باتری با ولتاژ مثبت خواهد بود. سپس به کمک اورهد، تصویر صفحه ی چرخان را نمایش داده و آن را بچرخانید. عددی که عقربه نشان خواهد داد، همان عددی است که مجموع ولتاژها باید با آن مساوی شود.

سپس با انداختن تاس، تعیین کنید که گروه ها با استفاده از چند کارت می توانند به عدد هدف برسند. اگر تاس، عدد 1 را نشان داد، دوباره تاس بیندازید.

هر تیم به مدت 20 ثانیه فرصت دارد تا با استفاده از تعداد کارت های مشخص شده، به مجموع مورد نظر دست یابد که در این صورت 2 امتیاز کسب خواهد کرد. درصورت اتمام زمان 20 ثانیه و نرسیدن به مجموع مورد نظر، هیچ امتیازی به آن تیم تعلق نمی گیرد.

اگر تیمی در زمان تعیین شده، با استفاده از تعداد نادرستی از کارت ها به مجموع مورد نظر برسد، 10 ثانیه زمان اضافه به آن ها داده می شود تا اشتباه خود را اصلاح کنند و در صورت اصلاح، فقط 1 امتیاز به آن ها تعلق می گیرد.

قبل از شروع هر دور از بازی (یعنی قبل از چرخاندن صفحه ی چرخان و انداختن تاس)، گروه ها می توانند مجموعه ی کارت های باتری خود را با مجموعه  کارت دیگری تعویض کنند.

جدول اعداد مثبتجدول اعداد منفی
دایره اعدادجدول اعداد مثبت

گردونه

مترجم: منصوره فروزان