تبیان، دستیار زندگی
نامش «خوش اخلاق» بود. آن شب نوحه «امشب شهادت نامه عشاق امضا مى شود» را چنان با شور مى خواند كه اشك همه را درآورد. از كاركنان شركت نفت بود و در آن جا وضع خوبى داشت. «خوش اخلاق» پیش از این كه به جبهه بیاید مسوول بهدارى سپاه بود، ولى توى عملیات راننده سیمرغ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهادت نامه عشاق

شهید

نامش «خوش اخلاق» بود. آن شب نوحه «امشب شهادت نامه عشاق امضا مى شود» را چنان با شور مى خواند كه اشك همه را درآورد.

از كاركنان شركت نفت بود و در آن جا وضع خوبى داشت. «خوش اخلاق» پیش از این كه به جبهه بیاید مسوول بهدارى سپاه بود، ولى توى عملیات راننده سیمرغ شد.

وقتى عملیات آغاز شد گفتند فعلاً به شما نیازى نیست، چون امروز نمى خواهیم نیروها را با سیمرغ انتقال دهیم. این حرف براى او خیلى سخت تمام شد. پیش فرمانده رفت، اما هرچه اصرار كرد نپذیرفتند. آن روز شاید سه ساعت التماس كرد تا فرمانده راضى شد.

وقتى كه برگشت آنقدر شاد بود كه هركس در مورد او حدسى زد. یكى مى گفت ممكن است براى او خبر تولد فرزندش را آورده باشند. دیگرى گفت: حقوقش اضافه شده، سومى... اما خوش اخلاق در حالى كه اشك شوق مى ریخت و شادى در چشمانش برق مى زد از همان جا داد زد: موفق شدم موفق شدم.

- كجا موفق شدى؟

و او در حالى كه برگه اى را جلو چشمان همه گرفته بود گفت: بالاخره توانستم فرمانده را راضى كنم كه به عملیات بیایم.عملیات آغاز شد و ما به پشت خاكریز دشمن رسیدیم. رمز حمله را دادند و به دنبال آن یورش بچه ها آغاز شد. روبه رو سیم خاردار بود و میدان مین. یك گروه با شهامت از سیم خاردار و از میدان مین گذشتند. اما با عبور گروه دوم، مین منور روشن شد و به دنبال آن دشمن همه منطقه را زیرآتش گرفت.

بجه هازیر آتش شدید دشمن تا خاكریز دوم عراق هم پیش رفتند.آن روز خوش اخلاق هم پا به پاى نیروها پیش مى تاخت و در گرماگرم خون و آتش به محض این كه مجروحى را مى دید، با وسایلى كه در اختیار داشت به بالاى سرش مى رفت و زخمهایش را مى بست.

خوش اخلاق فرشته نجات بچه ها شده بود. مثل یك بره آهوى چابك از جایى به جایى دیگر مى رفت و با ایثار خود آرامش روح و جسم بچه ها را فراهم مى كرد.

حجم آتش دشمن سنگین بود و امان همه را بریده بود و روحیه ایثار رزمندگان امان دشمن را.

چشمم به خوش اخلاق بود. داشت مجروحى را پانسمان مى كرد كه دیدم پاهایش سست شده است و دستهایش از رمق افتاده، لحظه بعد به خود آمد و دوباره پانسمان مجروح را از سر گرفت در حالى كه از شدت درد به خود مى پیچید داشت كار را تمام مى كرد كه باز گلوله اى دیگر و تركشى دیگر. این بار دیگر همان نیمه رمق هم از او گرفته شد. آهسته سرش را بر روى خاك گذاشت. مجروح به تكاپو افتاد تا شاید بتواند براى خوش اخلاق كارى بكند، اما دیگر كار از كار گذشته بود. خون همه صورت خوش اخلاق را پوشانده بود و او براى همیشه چشمانش را بست، در حالى كه هنوز چسب و باند و قیچى در میان دست هاى خون آلود او بود. یادش گرامى باد.

* م.سلطانى

ویژه نامه سروقامتان روزنامه جوان