تبیان، دستیار زندگی
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان / کوته نتوان کرد که این قصه دراز است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قند در دهان (5)

تک بیت ها و ارسال المثل های زیبا در دیوان حافظ :

1- چون دور فلک یکسره بر منهج عدل است

خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

2- ما ز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

3- عیب درویش و توانگر به کم  بیش بد است

کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم

4- گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

5- زاهد بطعنه گفت برو ترک عشق کن

محتاج جنگ نیست برادر ، نمی کنم

6- سخن درست بگویم نمی توانم دید

که می خورند حریفان و من نظاره کنم

7- شکر خدا  که هر چه طلب کردم از خدا

بر منتهای مطلب خود کامران شدم

شرح

8- چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله

که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم

9- مایه ی خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست

می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم

10- من از بازوی خود دارم بسی شکر

که زور مردم آزاری ندارم

11- من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

آدم آورد در این دیر خراب آبادم

12- چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم

روح را صحبت ناجنس عذابی است الیم

13- پدرم روضه ی رضوان بدو گندم بفروخت

نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم

شکن

14- محمود بود عاقبت کار در این راه

گر سر برود در سر سودای ایازم

15- ما بدین درنه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

16- در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم

17- غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم

روم به شهر خود و شهریار خود باشم

18- پیران سخن به تجربه گفتند و گفتمت

هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن

19- با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست

صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن

زلف

20- شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن

21- حافظ وصال می طلبد از ره دعا

یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن

22- فرصت شمار صحبت کز این دو را

چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن

23- از جان طمع بریدن آسان بود و لیکن

از دوستان جانی مشکل بود بریدن

24- پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد

گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان

25- مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ

که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن

خم اندر خم

26- باده خور غم مخور و پند مقلد مشنو

اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

27- هر گل نو ز گلرخی یاد همی دهدولی

گوش سخن شنو کجا دیده ی اعتبار کو

28- مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

29- هر چند آزمودم از وی نبود سودم

من جرب المجرب حلت به الندامه

30- برو این دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

31- جوانا سرمتاب از پند پیران

که رأی پیر از بخت جوان به

جانان

32- زنهار تا توانی اهل نظر میازار

دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

33- این سرزنش که کرد ترا دوست حافظا

بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده ای

34- به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می

علاج کی کنمت «آخر الدوا الکی»

35- هر چند که هجران ثمر وصل بر آرد

دهقان ازل کاش که این تخم نکشتی

36- در مصطبه ی عشق تنعم نتوان کرد

چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

37- تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا

حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی

کوته نتوان کرد که این قصه دراز است

38- در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

39- دائم گل این بستان شاداب نمی ماند

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

40- در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان

شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

41- کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

کی روی ره ز که پرسی کنی چون باشی

42- ای مگس عرصه ی سیمرغ نه جولانگه تست

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

43- چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو

رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی

44- تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

45- دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

کای نور چشم من بجز از کشته ندروی

46- یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نوردیده صلح به از جنگ و داوری

47- گر مسلمانی از این است که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردایی

48- فیض ازل به زور و زر ار آمدی بدست

آب خضر نصیبه ی اسکندر آمدی

49- در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

50- بیاموزمت کیمیای سعادت

ز همصحبت بد جدایی جدایی

51- پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت

با طبیب نامحرم حال درد پنهانی

52- می روی و مژگانت خون خلق می ریزد

تند می روی جانا ترسمت فرو مانی

53- زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت

عاقلا مکن کاری کاورد پشیمانی

54- گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم

بعد منزل نبود در سفر روحانی

55- دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی


مطالب مرتبط :

قند در دهان (1) ، (2) ، (3) ، (4)