تبیان، دستیار زندگی
ابیاتی برای جملات هر روز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حافظ و sms : قند در دهان

هر روز

از زمانی که در میان فارسی زبانان کسانی می زیسته اند که هر نفس آنها بوی یک شاعر را می داد ، بسیار گذشته است و امروز ما تر جیح می دهیم به جای آنکه وقتی از کسی دل گیر می شویم  یا ما را می آزارند بگوییم :

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

بگوییم :

بی خیالش!

و یا وقتی نزد ما از بد گویی دیگران ، درد و دل می کنند می گوییم :

حالا پاشو می خوره ، تا چشش درآد!!

در حالی که می شد بگوییم :

تو پنداری که بد گو رفت و جان برد ؟

حسابش با کرام الکاتبین است

در این مطلب تک بیت هایی از حافظ را که برای گفتگو های روزانه یا پیامکهای دوستانه مناسبند انتخاب کرده ایم بعضی مضامین مشترک دارند و بعضی مفرد هستند ، مدعی نیستیم که اینها تمام تک بیت های زیبای حافظ هستند و بنابر این به مرور زمان بر این مجموعه خواهیم افزود . اما اکنو ن " بکن معامله ای وین دل شکسته بخر / که با شکستگی ارزد به صد هزار درست " :

الف- اغتنام فرصت:

1- مهل که عمر به بیهوده بگذرد حافظ

بکوش و حاصل عمر عزیز را دریاب

2- وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

حاصل از حیات این جان یکدم است تا دانی

3- قدر وقت ارنشناسد دل و کاری نکند

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

ب- صبر و پایداری:

1- در بیابان گربه شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور

2- گل مراد تو آنگه نقاب بگشاید

که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد

3- ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت

این شام صبح گردد و این شب سحر شود

ج- راستی و راست کرداری:

1- خاطرات کی رقم فیض پذیرد هیهات

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

2- به صدق کوش که خورشید زاید از نفست

که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

3- ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد

د- ترک خودخواهی و خودبینی و غرور:

1- در محفلی که خورشید اندر شمار ذره است

خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

2- در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس

بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است

3- در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد تا خموش

هـ- پند شنودن:

1- نصحیت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

2- نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

3- پند حکیم محض صوابست و عین خیر

فرخنده بخت آنکه به سمع رضا شنید

و- نکوکاری:

1- بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

2- ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

3- چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان

تو همچون باد بهاری گره گشا می باش

ز- عزت نفس:

1- گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم

گر به آن چشمه خورشید دامن تر کنم

2- دل خسته ی من گرش همتی هست

نخواهد ز سنگین دلان مومیائی

3- همایی چون تو عالیقدر و مهر استخوان تاکی

دریغ این سایه ی دولت که بر نااهل افکندی

ح- رفتار نیکو و حسن خلق:

1- به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر

به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را

2- آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

3- کمال صدق و محبت ببین نه نقص و گناه

که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند

ط- توکل:

1- تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

2- دیده ی بخت به افسانه او شد در خواب

کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارم

3- سالک از نور هدایت طلبد راه به دوست

که به جایی نرسد گر به ضلالت برود

ادامه خواهد داشت...