تبیان، دستیار زندگی
برای همسرت، بهترین یار و مونس باش تا او نیز برای تو صمیمی ترین یار و فداکار باشد. نصیحت های ده گانه ی مرا بپذیر که برای تو بهترین جهیزیه است که هرگز تمام نمی شود و سعادت و خوشبختی تو را تأمین می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین جهیزیه برای دختران تبیانی

دختر

بهترین جهیزیه ی مادری برای دخترش

دخترم! مردان برای زنان و زنان برای مردان آفریده شده اند. قانون زوجیت در جهان حکمفرماست و سرپیچی از قانون خلقت، ستیزه با هستی و حیات خویش است. اکنون که از خانه ی پدری می روی و آشیانه ای را که در آن خو گرفته بودی، ترک می کنی و قدم به خانه ی دیگری می گذاری و یار و مصاحب تازه ای اختیار می کنی. به نصیحت های مادرانه ی من گوش فرا بده تا در خانه شوهر نیز هم چون خانه ی پدر عزیز باشی.

دخترم! برای همسرت، بهترین یار و مونس باش تا او نیز برای تو صمیمی ترین یار و فداکار باشد. نصیحت های ده گانه ی مرا بپذیر که برای تو بهترین جهیزیه است که هرگز تمام نمی شود و سعادت و خوشبختی تو را تأمین می کند.

در صرفه جویی و رعایت اقتصاد و حفظ مال و منال خانه ، کوشا باش و از تباهی آن بپرهیز که هر چیز با زحمت به دست می آید و به آسانی نباید از دست برود.

در زندگی، قناعت پیشه کن و از هوس های بی جا که همسرت را خسته می کند و ممکن است از عهده ی انجام آن بر نیاید ، بپرهیز. توقعات بی جا را کنار بگذار و پات را از گلیم خویش ، فراتر مگذار.

معاشرت و هم زیستی، با توافق کامل، شیرین است و اگر گاهی اختلاف سلیقه ای پیش آید ، چه مانعی دارد که تو از حق خویش بگذری و از تمایلات خود صرف نظر کنی و سخن همسرت را بشنوی؟

دخترم به تو سفارش می کنم که مراقب باش وقتی همسرت، خانه و اثاث آن را تماشا می کند ، هیچ جای آن، زشتی نبیند و منظره ی زننده ای را مشاهده نکند.

نظافت را رعایت کن که بهترین زیبایی ها، همان جمال و زیبایی طبیعی و خدادادی است.

کدبانو باش. در صرفه جویی و رعایت اقتصاد و حفظ مال و منال خانه ، کوشا باش و از تباهی آن بپرهیز که هر چیز با زحمت به دست می آید و به آسانی نباید از دست برود.

با حسن تدبیر و مدیریت صحیح و اخلاق نیک، رعایت نزدیکان و خویشاوندان را بکن.

همسرت باید در خانه آسایش داشته باشد وگرنه پناهگاه دیگری می جوید.

وقت غذای همسرت را منظم کن و غذا را به موقع آماده ساز چرا که گرسنگی، انسان را ناراحت می کند و چه بسا در حالت ناراحتی، خویشتن داری نکند و آن گاه است که صلح و صفا از خانه ی شما به خاطر یک غفلت کوچک، رخت بر می بندند. همسرت باید در خانه آسایش داشته باشد وگرنه پناهگاه دیگری می جوید.

در حفظ اسرار خانواده بکوش و فاش کردن اسرار را نوعی خیانت بدان، پس خیانت را از خود دور کن.

هیچ گاه با او مخالفت نکن و اگر برای او گرفتاری پیش آمد و او را ناراحت یافتی، دلجویی کن و اظهار سرور مکن که این خود ، نوعی تقصیر در ادای حقوق دوستی شمرده می شود و هرگاه او را خوشحال یافتی، رو در هم مکش و خود را غمگین جلوه مده که این صفت، کدورت و دلسردی پیش می آورد.

علاوه بر این ها، در بزرگداشت شوهر کوتاهی مکن تا او نیز از اکرام تو فروگذاری نکند.

منبع : بر گرفته از مجله شادکامی وموفقیت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.