تبیان، دستیار زندگی
10- سال 1377 : پرسپولیس 1 ................... ابومسلم صفر 11- سال 1377 : پرسپولیس 2 ....................... ابومسلم 1 12- سال 1378 : ابومسلم 1 ...................... پرسپولیس 2 13- سال 1378 : پرسپولیس 1 .......................
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاریخچه دیدارهای پرسپولیس - ابومسلم

1- سال 1354 : پرسپولیس 1..... ابومسلم مشهد صفر

2- سال 1354 : ابومسلم صفر .......... پرسپولیس صفر

3- سال 1355 : ابومسلم 1 ................. پرسپولیس 2

4- سال 1355 : پرسپولیس 1 ............. ابومسلم صفر

5- سال 1357 : پرسپولیس 3 ............. ابومسلم صفر

6- سال 1370 : ابومسلم صفر ............. پرسپولیس 2

7- سال 1370 : پرسپولیس 5 ................ ابومسلم 2

8- سال 1371 : ابومسلم 1 ............. پرسپولیس صفر

9- سال 1371 : پرسپولیس 1 ................ ابومسلم 1

10- سال 1377 : پرسپولیس 1 ................... ابومسلم صفر

11- سال 1377 : پرسپولیس 2 ....................... ابومسلم 1

12- سال 1378 : ابومسلم 1 ...................... پرسپولیس 2

13- سال 1378 : پرسپولیس 1 ...................... ابومسلم 1

14- سال 1380 : پرسپولیس 3 ..................... ابومسلم 2

15- سال 1380 : پرسپولیس 1 ..................... ابومسلم 1

16- سال 1380 : ابومسلم 2 ..................... پرسپولیس 2

17- سال 1380 ابومسلم 1 ....................... پرسپولیس 1

تا کنون بازی دو تیم در تهران و 7 بازی در مشهد برگزار شده است